RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania sprawa nr 271.4.2016

16.12.2016

Kutno dnia 16.12.2016 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Sprawa nr 271.4.2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) – Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: „Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III", złożono trzy oferty:

Oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
97-300 Piotrków Trybunalski
Za ceną brutto: 8 687 441,67 zł
Oferta uzyskała łączną liczbę punktów 100,00, a w poszczególnych kryteriach: Cena – 60 pkt., Gwarancja i rękojmia – 20 pkt. i opieka nad zielenią – 20 pkt.

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8
86-061 Brzoza
Za ceną brutto: 9 015 764,98 zł
Oferta uzyskała łączną liczbę punktów 97,82, a poszczególnych kryteriach: Cena – 57,82 pkt., Gwarancja i rękojmia – 20 pkt. i opieka nad zielenią – 20 pkt.

Oferta nr 3:
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
i
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13
99-300 Kutno
Za ceną brutto: 8 855 137,31 zł
Oferta uzyskała łączną liczbę punktów 98,86, a w poszczególnych kryteriach: Cena – 58,86 pkt., Gwarancja i rękojmia – 20 pkt. i opieka nad zielenią – 20 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zgodzie z art. 91 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o.
ul. Żelazna 3
97-300 Piotrków Trybunalski
Uzasadnienie prawne:
art. 90 ust. 1 ustawy pzp i Kodeks cywilny.

Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne i prawne, nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza pod względem bilansu kryteriów oceny oferty i tym samym otrzymała 100,00 punktów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 2:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia 8
86-061 Brzoza
Uzasadnienie prawne:
art. 90 ust. 3 ustawy pzp – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.
Uzasadnienie faktyczne:
Na mocy art. 26 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający powziął wątpliwość co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez niego wymogami w SIWZ dotyczącego faktu, iż zaoferowana cena jest niższa o ponad 30% (55%) w stosunku do wartości kosztorysowej zamówienia i wezwał Oferenta do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów mających wpływ na wysokość ceny w zakresie zgodnym z powyższym przepisem w terminie do 08.12.2016 roku.
Wykonawca nie złożył dokumentów i wyjaśnień. Oferta została odrzucona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Jakub Świtkiewicz /-/
Jerzy Bryła /-/

Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 16.12.2016

Dokument oglądany razy: 875
« inne aktualności