RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o udzieleniu zmówienia sprawa nr 271.4.2016

30.12.2016

Kutno 29.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
sprawa nr 271.4.2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99 – 300 Kutno
tel.: (024) 355 – 23 – 45, 355 – 23 – 46; faks 355 – 23 – 44,

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienie Zamawiającego dla projektu: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III”.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce wykonania: Gmina Strzelce
4. Opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2135E Sójki – Przyzórz o długości 8 436 mb i gminnej 102417E Sójki – Wola Raciborowska o długości 3 056 mb, które szczegółowo przedstawione są w:
a) projekcie budowlano – wykonawczym dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki – Przyzórz” gmina Strzelce – załącznik nr 10.A;
b) projekcie budowlano – wykonawczym dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 102417E Sójki – Wola Raciborowska” gmina Strzelce – załącznik nr 10.B;
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki – Przyzórz” gmina Strzelce – załącznik nr 11.A i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki – Przyzórz” gmina Strzelce – załącznik nr 11.B;
d) kosztorysie nakładczym dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki – Przyzórz” gmina Strzelce – załącznik nr 3.A;
e) kosztorysie nakładczym dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 102417E Sójki – Wola Raciborowska” gmina Strzelce – załącznik nr 3.B.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne metody, technologie, systemy, urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym/przedmiarze robót, mogą być zastąpione metodami, technologiami, systemami, urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, które będą kompatybilne z pozostałymi metodami, technologiami, systemami, urządzeniami i materiałami instalowanymi zgodnie z dokumentacją projektową.
Za metody, technologie, systemy, urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10.A oraz 10.B i załącznik nr 11.A oraz 11.B).

Wspólny słownik zamówień (CPV):
główny:
• CPV 45.23.30.00 – 9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
dodatkowe:
• CPV 45.11.10.00 – 8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
• CPV 45.11.12.00 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• CPV 45.11.20.00 – 5 – Roboty w zakresie usuwania gleby
• CPV 45.11.27.10 – 5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
• CPV 45.23.24.52 – 5 – Roboty odwadniające
• CPV 45.23.24.51 – 8 – Roboty odwadniające i nawierzchniowe
• CPV 45.23.32.20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
• CPV 45.23.32.21 – 4 – Malowanie nawierzchni
• CPV 45.23.32.90 – 8 – Instalowanie znaków drogowych
• CPV 45.23.33.20 – 8 – Fundamentowanie dróg

SEKCJA III: PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie III.2.2 Drogi lokalne

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2016 r.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13 408 454,99 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 8 687 441,67 PLN

Oferta z najniższą ceną: 8 687 441,67 PLN

Oferta z najwyższą ceną: 9 015 764,98 PLN

Zamówienie podzielone jest na części: Nie.

Przewodniczący Zarządu
/.../ Jakub Świtkiewicz

Członek Zarządu
/.../ Jerzy Bryła

Członek Zarządu

Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 30.12.2016

Dokument oglądany razy: 915
« inne aktualności