RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia nr 271.7.2017

10.04.2018

Kutno 10.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
sprawa nr 271.7.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99 – 300 Kutno
tel.: (024) 355 – 23 – 45, 355 – 23 – 46; faks 355 – 23 – 44,

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 i 39 o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamówienie Zamawiającego dla projektu: "Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II".
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
4. Zamówienie podzielone jest na części:
TAK [ ] NIE [X]
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II”, i obejmuje:
1) przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla każdego obiektu osobno, zgodnie z wymaganiami Programów funkcjonalno-użytkowych (zwanych dalej PFU) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń i decyzji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających, w tym przedłożenie jej Zamawiającemu do zaakceptowania;
2) skuteczne uzyskanie stosownego zezwolenia na wykonanie robót budowlanych: prawomocnych decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszeń wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu na realizację zamówienia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego;
3) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej dla robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w zakresie przedstawionym w załącznikach nr od 10.1 do 10.32 do niniejszego SIWZ;
4) pisemne informowanie o gotowości do odbioru technicznego oraz złożenie jednocześnie niezbędnych dokumentów dla każdej instalacji osobno (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, protokoły pomiarów elektrycznych, deklaracje zgodności, oświadczenie kierownika robót o ich wykonaniu zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną)
5) przedłożenie dokumentacji projektowych powykonawczych wraz z wykonaniem audytów powykonawczych dokumentujących osiągnięcie zakładanych w dokumentacji wskaźników produktu i rezultatu dla każdej instalacji osobno;
6) przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedstawicieli użytkowników obiektów wszystkich 32 instalacji, którym zostanie przekazana dokumentacja dotycząca zamontowanych urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi);
7) przedłożenie pisemnego oświadczenia o niezatrudnianiu podwykonawców (o ile dotyczy) lub udokumentować dokonanie należnych wypłat wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji robót budowlanych. Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie „Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą lub dokumenty księgowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia. Dokument należy sporządzić do każdej wykonanej instalacji osobno.
Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne metody, technologie, systemy, urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz kosztorysie nakładczym/przedmiarze robót, mogą być zastąpione metodami, technologiami, systemami, urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, które będą kompatybilne z pozostałymi metodami, technologiami, systemami, urządzeniami i materiałami instalowanymi zgodnie z dokumentacją projektową.
Za metody, technologie, systemy, urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie zakłóci prawidłowego funkcjonowania rozwiązań technicznych przewidzianych w programach funkcjonalno-użytkowych (załącznik nr od 10.1 do 10.32).

Wspólny słownik zamówień (CPV):
główny:
• CPV 09331200 – 0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
dodatkowe:
• CPV 09332000 – 5 Instalacje słoneczne
• CPV 44112110 – 5 Konstrukcje dachowe
• CPV 45000000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach
• CPV 45310000 – 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• CPV 45315700 – 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
• CPV 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne
• CPV 45311000 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
• CPV 45261215 – 4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
• CPV 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne
• CPV 71200000 – 0 Usługi architektoniczne i podobne
• CPV 71300000 – 1 Usługi inżynieryjne
• CPV 71314100 – 3 Usługi elektryczne
• CPV 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
• CPV 71323100 – 9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
• CPV 71330000 – 0 Różne usługi inżynieryjne
• CPV 71334000 – 8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
• CPV 71313430 – 8 Analiza wskaźników ekologicznych dla projektu budowlanego

SEKCJA III: PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2016 r.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Goodenergy Sp. z o.o. Kuklinów 38, 63 – 740 Kobylin, kraj/woj. wielkopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3 022 656,00 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2 821 050,00 PLN

Oferta z najniższą ceną: 2 821 050,00 PLN Oferta z najwyższą ceną: 3 231 540,94 PLN

Zamówienie podzielone jest na części: Nie.


Przewodniczący Zarządu
/.../ Jakub Świtkiewicz

Członek Zarządu
/.../ Jerzy Bryła

Członek Zarządu
/.../ Krzysztof Kołach

Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 10.04.2018

Dokument oglądany razy: 521
« inne aktualności