A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg ZGRK.RFPŁ.271.5.2023

ZGRK.RFPŁ.271.5.2023

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4 zamówienia

dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej
dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.  „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej
i turystycznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
”. 

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty,
że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej
w ww. postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Zakład Remontowo Budowlany Melka Józef, ul. Wiosenna 49, 99-300 Kutno z ceną ofertową: 3 305 267,06  (zł brutto
oraz długością okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone
i wbudowane materiały 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w
 rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę
i inne kryteria określone w SWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” - 40 pkt., razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje:

  1. o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę):

Nr.

oferty

Nazwy albo imiona
i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania, Wykonawców

Liczba punktów
w kryterium „Cena”

Liczba punktów
w kryterium
„Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały”

Łączna   punktacja

przyznana ofercie

1

Zakład Remontowo Budowlany Melka Józef, ul. Wiosenna 49,
99-300 Kutno

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

  1. o ofertach odrzuconych: brak.

 /…/ Jakub ŚwitkiewiczOpublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 22.05.2023
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 22.05.2023
Dokument oglądany razy: 261