A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Związku Gmin Regionu Kutnowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Związku Gmin Regionu Kutnowskiego tj. www.zgrk.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej tj. http://www.zgrk.pl/bip

Data publikacji strony internetowej: 16-09-2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
- filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych
- strona zawiera dokumenty w formatach PDF, DOC, XLS, XLSX z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 31-03-2021 r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: na bieżąco
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Prokopiak
e-mail: michal@zgrk.pl
Telefon: 24 355 23 43

Każdy ma prawo
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
- Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Przewodniczący Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Jakub Świtkiewicz
Adres: ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
e-mail: biuro@zgrk.pl
Telefon: 24 355 23 39
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
- Związek Gmin Regionu Kutnowskiego (ZGRK) z siedzibą ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno.
- Budynek Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, posiada 1 wejście nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
-Pracownicy Biura ZGRK przeprowadzają wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.
- Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
- Na parkingu znajdują się jedno oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych.
- Budynek posiada na parterze zawieszoną tablicę informacyjną na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny.
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
- Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
- W budynku nie ma windy.
- Na parterze znajduje się łazienka, lecz nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Strona Związku Gmin zawiera następujące ułatwienia
Zmiana wielkości czcionki.


Pobierz raport


Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 657