A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Statut

STATUT ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

§1.1. Związek nosi nazwę „Związek Gmin Regionu Kutnowskiego”, zwany dalej „Związkiem”.
2.Uczestnikami Związku są:
1) Gmina Bedlno
2) Gmina Dąbrowice
3) Gmina Góra Św. Małgorzaty
4) Gmina Krośniewice
5) Gmina Krzyżanów
6) Gmina Łanięta
7) Gmina Nowe Ostrowy
8) Gmina Oporów
9) Gmina Strzelce
10) Gmina Witonia
11) Miasto Kutno.
3. Siedzibą Związku jest Miasto Kutno.

§2.1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

Rozdział I
Zadania Związku

§3. Zadaniami Związku są:
1) Działania proekologiczne zapewniające zrównoważony rozwój regionu;

2) Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego
i rzeczowego;

3) Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej;

4) Tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej poprzez:
a) Działania ekologiczne i ochronę środowiska:
- budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków,
- organizację międzygminnych przedsięwzięć utylizacji odpadów i ich wykorzystanie
gospodarcze,
- wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnych technik ekologicznych (kanalizację,
systemy ogrzewania, wodociągi, środki przenoszenia energii).
b) Budowę infrastruktury technicznej i społecznej:
- wprowadzanie do eksploatacji systemów łączności (telefonizacja, telekomunikacja),
- budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych,
- działania związane z pozyskiwaniem inwestycji korzystnych dla miejscowego rynku
zatrudnienia,
- wspólne działania podnoszące jakość usług w zakresie infrastruktury zdrowotnej
i oświatowej.
5) Organizowanie i wdrażanie systemu informacji o możliwości rozwoju regionu i współpracy ponadregionalnej z wykorzystaniem pomocowych funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych.

6) Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na rzecz i w imieniu gmin członkowskich, a także za zgodą i na warunkach określonych przez Zgromadzenie Związku innych gmin nie będących członkami Związku o ile wymaga tego dobro projektu mającego na celu rozwój regionu.

7) Wdrażanie i realizacja projektów, na które pozyskane zostało dofinansowanie, w tym także w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

8) Wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych dla samorządów terytorialnych rozstrzygnięć legislacyjnych.

9) Reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku.

10) Kontynuacja i rozwój kontaktów partnerskich z samorządami zagranicznymi.

Rozdział II
Organy Związku

§4. Organami Związku są:
1) Zgromadzenie Związku zwane dalej Zgromadzeniem;
2) Zarząd Związku zwany dalej Zarządem.

§5.1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. W zakresie zadań zleconych Związkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy.

§6.1. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w Związku.
2. Na wniosek wójta /burmistrza, prezydenta/ rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.
3. Każdej z gmin uczestniczących w Związku przysługuje jeden głos.

§7. Do zadań Zgromadzenia należy:
1) Ustalanie wysokości składek członkowskich;
2) Uchwalanie rocznego planu finansowego /budżetu/ Związku;
3) Zatwierdzanie kierunków działania Związku;
4) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego Zarządu;
5) Wnioskowanie o likwidację Związku;
6) Inicjowanie zmian w statucie Związku;
7) Wybór i odwołanie Zarządu, w tym jego Przewodniczącego i komisji rewizyjnej oraz kontrola działalności Zarządu i komisji rewizyjnej;
8) Rozpatrywanie spraw Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi;
9) Określanie wysokości sumy, do jakiej Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązanie finansowe;
10) Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia;
11) Stanowienie przepisów Związku na podstawie upoważnień ustawowych;
12) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia na członka Związku, wykreślenia członka Związku oraz likwidacji Związku;
13) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania komisji problemowych.

§8.1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy w terminie siedem dni od daty wniesienia sprzeciwu.
4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§9.1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek Zarządu powiadamiając członków Zgromadzenia nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Zgromadzenia, który powinien zawierać porządek obrad. Ust.2 stosuje się odpowiednio.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia nie może się odbyć w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku członków Zgromadzenia, o którym mowa w ust.3.

§10.1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą trzy osoby – Przewodniczący i dwóch członków, powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie na okres kadencji rad gmin w głosowaniu tajnym spośród członków Zgromadzenia.
3. Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia. Osoba ta może być Przewodniczącym Zarządu.
4. Zarząd działa do czasu ukonstytuowania się nowego Zgromadzenia.

§11. Do zadań Zarządu należy:
1) Przygotowanie projektu planu finansowego /budżetu/;
2) Wykonanie planu finansowego /budżetu/ Związku;
3) Bieżące kierowanie działalnością Związku;
4) Zawierania umów i porozumień;
5) Ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia;
6) Wykonywanie uchwał Zgromadzenia;
7) Ustalanie kierunków działania Związku;
8) Ustalanie liczby etatów i struktury organizacyjnej biura Związku.

§12.1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem oraz zaciągania zobowiązań składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd – pełnomocnik.
3. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.

§13.1. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz.
2. Jeden z członków Zarządu, w tym Przewodniczący, może pełnić swoje obowiązki w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru i zgody Zgromadzenia Związku wyrażonej w formie uchwały.

§14. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:
1) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników biura;
2) Zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz ich prowadzenie;
3) Wykonywanie planu finansowego /budżetu/ Związku w zakresie ustalonym przez Zarząd;
4) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniach Zarządu.

§15.1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu powołując w tym celu ze swego grona komisję rewizyjną.
2. Komisja składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona Przewodniczącego.
3. Zadaniem komisji jest kontrola wykonania budżetu Związku, wnioskowanie do Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla Zarządu a także przeprowadzanie kontroli zleconych komisji na podstawie odrębnych uchwał Zgromadzenia.
4. Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swojej działalności Zgromadzeniu.
5. Posiedzenia komisji zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji.
6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
7. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

§16.1. Obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów zapewnia biuro Związku.
2. Biuro jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu, który kieruje jego pracami jako Kierownik Biura.

§17.1. Członkowie Związku, na równych prawach, korzystają z urządzeń, majątku i usług Związku, a w szczególności korzystają z:
1) pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
2) usług Związku wynikających z zapotrzebowania gmin a mieszczących się w ramach działań statutowych;
3) materiałów i dokumentacji dot. edukacji ekologicznej i programów ochrony środowiska.

§ 18 1. Członkowie Związku uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wysokości płaconych składek.
2. Członkowie Związku ponoszą koszty wspólnej działalności poprzez opłacanie rocznej składki, których wysokość zostanie ustalona uchwałą Zgromadzenia stosownie do liczby mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład Związku.
3. Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku, a Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania gmin.
4. Pokrywanie strat ponoszonych przez Związek będzie się odbywało w stosunku proporcjonalnym do udziału w świadczeniach członkowskich.

§19.1. Związek posiada własny plan finansowy /budżet/.
2. Dochodami Związku są:
1) składki członkowskie;
2) dochody z majątku Związku, jego urządzenia, przedsięwzięcia i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;
3) dotacje celowe na realizację zadań Związku przyjętych przez gminy;
4) spadki, zapisy i darowizny.

§20.1.Działalność organów Związku jest jawna i obejmujew szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na posiedzenia Zgromadzenia Związku, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (m.in. protokołów z posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Związku). Ograniczenie jawności działania organów, w tym dostępu do dokumentów, wynikać może jedynie z obowiązujących przepisów prawa.
2. Obrady Zgromadzenia Związku są jawne. Informacje o terminach obrad są wywieszane w siedzibie Związku na 7 dni przed planowanym dniem posiedzeń.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.1, będą udostępniane w Biurze Związku w obecności pracownika Biura w godzinach pracy Biura Związku.

§21.1.Przystąpienie gminy do Związku wymaga przyjęcia jego statutu przez radę zainteresowanej gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy oraz zgody Zgromadzenia Związku na przystąpienie gminy.
2. Wystąpienie ze Związku wymaga podjęcia uchwały przez odpowiednią radę gminy. W takim wypadku Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wykreślenie członka Związku.

§22.1. Na podstawie jednobrzmiących uchwał rad gmin, co najmniej pięćdziesięciu procent gmin wchodzących w skład Związku Zgromadzenie podejmuje uchwałę
o postawieniu Związku w stan likwidacji.
2. W określonej w ust.1 uchwale – Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną. Zgromadzenie ustala skład i zadania komisji.
3. Majątek Związku ulega podziałowi pomiędzy wszystkich członków Związku w stosunku proporcjonalnym do udziałów w świadczeniach członkowskich wniesionych przez nie do Związku w ciągu całego uczestnictwa w Związku.

§23. Zmiany statutu mogą być dokonane w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

§24. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 30.06.2023
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 16.09.2009
Dokument oglądany razy: 8 083