A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg ZGRK.RFPŁ.271.6.2023

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w zakresie części 1 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z po z n. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w części 1 zamówienia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E w miejscowości Stawy gm. Góra Św. Małgorzaty”.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno z ceną ofertową: 859 749,56 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę i inne kryteria określone w SWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” - 40 pkt., razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje:
1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr. oferty Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania, Wykonawców Liczba punktów w kryterium „Cena” Liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” Łączna punktacja przyznana ofercie
1 P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42 – 283 Boronów 24,24 pkt 40,00 pkt 64,24 pkt
2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2) o ofertach odrzuconych: brak.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w zakresie części 2 zamówienia


Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z po z n. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w części 2 zamówienia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu w zakresie części 2 zamówienia: „Przebudowa dróg w gminach Nowe Ostrowy i Oporów”.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno z ceną ofertową: 1 776 220,43 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę i inne kryteria określone w SWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” - 40 pkt., razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje:
1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr. oferty Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania, Wykonawców Liczba punktów w kryterium „Cena” Liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” Łączna punktacja przyznana ofercie
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2) o ofertach odrzuconych: brak.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w zakresie części 3 zamówienia


Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z po z n. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w części 3 zamówienia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu w zakresie części 3 zamówienia: „Przebudowa, remont dróg i chodników w miastach Kutno, Krośniewice i Dąbrowice”.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 99 – 300 Kutno z ceną ofertową: 2 405 880,00 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę i inne kryteria określone w SWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” - 40 pkt., razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje:
1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr. oferty Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania, Wykonawców Liczba punktów w kryterium „Cena” Liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” Łączna punktacja przyznana ofercie
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski, Leszczynek 2a, 99 – 300 Kutno 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2) o ofertach odrzuconych: brak.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w zakresie części 4 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z po z n. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty w części 4 zamówienia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu w zakresie części 4 zamówienia: „Przebudowa dróg w gminach Witonia, Bedlno, Łanięta, Strzelce i Krzyżanów”.


Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ została oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno z ceną ofertową: 4 508 362,33 zł brutto oraz długością okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Uzasadnione wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w rozdziale 6, pkt. 6.1.4 SWZ oraz jego oferta przedstawia najniższą cenę i inne kryteria określone w SWZ - „Cena” – 60 pkt., „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” - 40 pkt., razem - 100 pkt.

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje:
1) o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr. oferty Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania, Wykonawców Liczba punktów w kryterium „Cena” Liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały” Łączna punktacja przyznana ofercie
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno 60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt

2) o ofertach odrzuconych: brak.

 /…/ Jakub ŚwitkiewiczOpublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 26.09.2023
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 26.09.2023
Dokument oglądany razy: 161