A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu nr RFPŁ.ZGRK.271.3.2023

Numer referencyjny: ZGRK.RFPŁ.271.3.2023


dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 1 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 1 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione w części 1 zamówienia na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 1 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 06.04.2023 r., godz. 10:00, wpłynęła tylko jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

[ w zł brutto]

1

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych Sp. z o.o., ul. Kadr. St. Wyszyńskiego 13,  99 – 300 Kutno

1 042 696,56

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 1 zamówienia w wysokości: 866 960,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 1 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 2 zamówienia 

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione w części 2 zamówienia na podstawie przepisów art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty w zakresie tej części zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 2 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 06.04.2023 r., godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 3 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 3 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione w części 3 zamówienia na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 3 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 3 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 06.04.2023 r., godz. 10:00, wpłynęły dwie oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

[ w zł brutto]

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski,    Leszczynek 2a, 99 – 300 Kutno

2 368 980,00

2

Przedsiębiorstwo Budowlano - Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Tecław, sp. j., Woźniaków 110, 99 – 300 Kutno

2 699 850,00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 3 zamówienia w wysokości: 2 283 050,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 3 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 4 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 4 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione w części 4 zamówienia na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 4 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 4 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 06.04.2023 r., godz. 10:00, wpłynęła tylko jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

[ w zł brutto]

1

Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych Sp. z o.o., ul. Kadr. St. Wyszyńskiego 13,  99 – 300 Kutno

6 798 652,04

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 4 zamówienia w wysokości: 4 801 400,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 4 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

/…/ Jakub ŚwitkiewiczOpublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 12.04.2023
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 12.04.2023
Dokument oglądany razy: 220