A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu nr RFPŁ.ZGRK.271.1.2023

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie części 1, 2 i 4 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 1, 2 i 4 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione w części 1, 2 i 4 na podstawie przepisów art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty w zakresie tych części zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1, 2 i 4 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 15.03.2023 r., godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie części 3 zamówienia

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 3 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie zostało unieważnione w części 3 na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 3 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 3 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 15.03.2023 r., godz. 10:00, wpłynęły dwie oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

[ w zł brutto]

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski

99-300 Kutno , Leszczynek 2a

2.368.980,00

2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT
Bobrzak, Tecław Sp. jawna

Woźniaków 1100 99-300 Kutno

2.699.850,00

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 3 zamówienia w wysokości: 2.283.000,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 3 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

/…/ Jakub ŚwitkiewiczOpublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 15.03.2023
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 15.03.2023
Dokument oglądany razy: 195