A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr RFPŁ.ZGRK.271.2.2023

Numer referencyjny: ZGRK.RFPŁ.271.2.2023

 

dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

w zakresie części 4 zamówienia

 

Zamawiający: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a,
99 – 300 Kutno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 4 zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione w części 4 zamówienia na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 4 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 4 zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 05.04.2023 r., godz. 10:00, wpłynęła tylko jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

[ w zł brutto]

1

PHU GREGORY

UL. MARII KONOPNICKIEJ 4/17

99-100 ŁĘCZYCA

3 788 400,00

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części 4 zamówienia w wysokości: 2 412 336,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 4 na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

/…/ Jakub ŚwitkiewiczOpublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 12.04.2023
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 12.04.2023
Dokument oglądany razy: 221