Menu główne


ARCHIWUM

Nowy Impuls SPO RZLTytuł projektuNowy Impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim
BeneficjentTowarzystwo Inicjatyw Europejskich wraz ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego
Beneficjent ostateczny52 szkoły woj. łódzkiego w tym 18 szkół z terenu ZGRK
Priorytet, działanie2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1: Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie
Całkowity koszt realizacji~3 mln z
Dofinansowanie z SPO RZL74,99 %
Krajowy wkład publiczny25,01 %
Okres realizacji projektuluty 2007 - marzec 2008


Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dziania 2.1a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Skład osobowy projektu
Kierownik projektu:
Magdalena Janus-Hibner
Doradcy:
Grażyna Mrówczyńska, Elżbieta Królikowska
Konsultanci:
Kinga Gałązka, Andrzej Gruszczyński, Stefania Kaliska, Ryszard Kostrzewski
Z ramienia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w projekcie brali udział:
Koordynator projektu:
Kinga Gromek
Asystent projektu:
Marta ubiska
Specjalista ds. Monitoringu i Doradztwa:
Ewa Monika Ratajska, Michał Prokopiak

Projekt Nowy Impuls zakłada opracowanie i wdrożenie projektów rozwojowych dla min. 50 szkół wiejskich w województwie łódzkim, które mają być zgodne z lokalnym zapotrzebowaniem i ukierunkowane na:
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich,
- o umożliwienie uczniom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej.

Projekty rozwojowe szkół powinny rozszerzać dotychczasową ofertę placówki, w tym proponować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

W projektach rozwojowych mogą być przewidziane moduły dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jeśli takie dzieci znajdują się w gminie i potrzebują pomocy.
Wsparcie udzielone w ramach projektu rozwojowego szkoły będzie skierowane przede wszystkim:
- do dzieci i młodzieży, którym umożliwi łatwiejszy dostęp do edukacji i pozwoli na zdobycie nowych umiejętności życiowych, społecznych, komunikacyjnych,
- do nauczycieli, - całych wiejskich społeczności lokalnych.
Współpraca szkoły, nauczycieli, rodziców i innych partnerów jest fundamentem tego projektu.

Projekt rozwoju szkoły pośrednio zwiększy konkurencyjność gminy, poprzez aktywizację zawodową nauczycieli, lepsze kwalifikacje uczniów i rozbudzenie postaw obywatelskich skłaniających do podejmowania różnorodnych działań na terenach gminy.

Lista szkół z terenu ZGRK biorących udział w projekcie:

1. Gimnazjum OSTROWY
2. Szkoła Podstawowa KASZEWY DWORNE
3. Szkoła Podstawowa PLECKA DĄBROWA
4. Zespół Szkół DĄBROWICE
5. Gimnazjum Publiczne WITONIA
6. Publiczne Gimnazjum OPORÓW
7. Gimnazjum GRABÓW
8. Szkoła Podstawowa GRABÓW
9. Szkoła Podstawowa STRZEGOCIN
10. Gimnazjum TOPOLA KRÓLEWSKA
11. Szkoła Podstawowa NOWE
12. Szkoła Podstawowa STRZELCE
13. Gimnazjum DASZYNA
14. Szkoła Podstawowa ŁANIĘTA
15. Szkoła Podstawowa STARA SOBÓTKA
16. Szkoła Podstawowa GÓRA ŚW. MAGORZATY
17. Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK WIERZBIE
18. Szkoła Podstawowa JANKOWICE

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.