Menu główne


ARCHIWUM

Odnawialne źródła - etap II (RPO)

Banner RPO

Numer projektu RPLD.04.01.02-10-0086/16
Tytuł projektu ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINACH ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO – ETAP II
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie O IV Gospodarka niskoemisyjna (Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie VI.1.2 Odnawialne źródła energii)
Całkowity koszt realizacji 3 886 529,40 PLN
Dofinansowanie z EFRR 2 670 014,10 PLN
Budżet Beneficjenta 1 216 515,30 PLN

Procent dofinansowania:

85 %
Procent wkładu własnego: 15 % + VAT
Okres realizacji projektu 11 lipiec 2016 - 30 listopada 2018 r.
Biuro projektu Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 
ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Personel projektu mgr Ewa Monika Ratajska - koordynator ds. obsługi realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 46
mgr inż. Michał Prokopiak - specjalista ds. rozliczeń projektu
tel. 24 355 23 43

 

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano przeprowadzenie robót budowlano – montażowych przy 32 obiektach użyteczności publicznej położonych na terenie 7 gmin województwa łódzkiego.

Instalacje OZE zostaną zainstalowane na następujących obiektach:

 • gmina Bedlno: gimnazjum w m. Bedlno, szkoła podstawowa w m. Plecka Dąbrowa, szkoła podstawowa w m. Żeronice, szkoła podstawowa w m. Pniewo, szkoła podstawowa w m. Szewce Nadolne, urząd gminy w m. Bedlno, stacja uzdatniania wody w m. Pniewo, stacja uzdatniania wody w m. Orów Parcel, stacja uzdatniania wody w m. Głuchów, gminny ośrodek kultury w m. Bedlno;
 • gmina Góra Św. Małgorzaty: stacja uzdatniania wody w m. Zagaj, przepompownia cieków w m. Tum, urząd gminy w m. Góra Św. Małgorzaty, gimnazjum w m. Nowy Gaj, szkoła podstawowa w m. Góra Św. Małgorzaty, szkoła podstawowa w m. Sługi, gminne przedszkole w m. Góra Św. Małgorzaty, przepompownia cieków w m. Podgórzyce;
 • góra Krośniewice: stacja uzdatniania wody w m. Nowe;
 • gmina  Łanięta: urząd gminy Łanięta, oczyszczalnia cieków w m. Łanięta, stacja uzdatniania wody w m. Łanięta, szkoła podstawowa i gimnazjum w m. Łanięta, gminny ośrodek kultury i sportu w m. Łanięta;
 • gmina oporów: urząd gminy Oporów, stacja uzdatniania wody w m. Oporów, stacja uzdatniania wody w m. Kurów, zespół szkół w m. Oporów, zespół szkół w m. Szczyt;
 • gmina Witonia: stacja uzdatniania wody w m. Witonia, stacja uzdatniania wody w m. Gajew,
 • gmina Strzelce: szkoła podstawowa i gimnazjum w m. Strzelce

Głównym przeznaczeniem instalacji będzie wykorzystanie energii na potrzeby własne. Nie przewiduje się sprzedaży wyprodukowanej energii.

Planowana moc zainstalowanych systemów nie przekracza umownej mocy przyłączeniowej obiektów oraz szacowany roczny uzysk z instalacji nie przekracza rocznego zapotrzebowania obiektów na energię elektryczną. 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości energii wytwarzanej w sposób konwencjonalny.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • redukcja niskiej emisji,
 • zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł,
 • promowanie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł,
 • stworzenie wizerunku firmy proekologicznej,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • promowanie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, w tym paliwami kopalnianymi, służącymi do produkcji energii elektrycznej.

Uzasadnienie dla projektu stanowi duże zapotrzebowanie obiektów użyteczności publicznej z obszaru zgrk na energię elektryczną oraz chęć ograniczenia negatywnego wpływu działalności na stan środowiska naturalnego. Inwestycja determinowana jest potrzebą wdrożenia rozwiązań pozwalających zaspokoić potrzeby ww. obiektów w zakresie dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej kosztów. 

Planowane efekty

Inwestycja polegająca na wdrożeniu technologii pozwalającej wykorzystywać energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Rezultatem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększenie stopnia wykorzystania energii odnawialnej. Po realizacji projektu nastąpi znaczny spadek zużycia przez wnioskodawcę energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych.

Sfera społeczna - realizacja przedmiotowego projektu będzie miała pozytywny wpływ na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z celów projektu i bezpośrednio przełoży się na efekt ekologiczny, a tym samym pozwoli społeczeństwu cieszyć się czystym środowiskiem naturalnym.

Sfera gospodarcza - instalacja modułów fotowoltaicznych przyczyni się do znacznych oszczędności w zakupie energii elektrycznej, co bezpośrednio przekłada się na znaczne oszczędności finansowe. Zatem przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny wpływ także na gospodarczą sferę polityki zrównoważonego rozwoju.

Mapa lokalizująca projekt w regionie. 

Mapa lokalizacji w regionie

 

Mapa lokalizacji w województwieProjekt wspófinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Etapy prac

Fotografie ukazujące stan nawierzchni, przydrożnych rowów oraz infrastruktury wokół przebudowywanych dróg (chronologicznie narastająco wg. postępu prac).

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.