Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Artykuł z dnia: 14 lipca 2008

AAADrukuj dokument

XV - lecie ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony 5 lipca 1993 roku.
Posiada osobowość prawną oraz własny budżet. Dochodami budżetu są:
- składki członkowskie gmin przynależnych do ZGRK
- dochody z majątku Związku, jego urządzenia, przedsięwzięcia i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
- dotacje celowe na realizację zadań Związku przyjętych od gmin.

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego obejmuje powierzchnię 1 272,6 km2 z liczbą mieszkańców 124.139 osób.

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym.

W jego skład wchodzą wszystkie gminy z powiatu kutnowskiego w liczbie 11 oraz 4 gminy z sąsiedniego powiatu łęczyckiego:
1) Gmina Bedlno
2) Gmina Daszyna
3) Gmina Dąbrowice
4) Gmina Góra Św. Małgorzaty
5) Gmina Grabów
6) Gmina Kutno
7) Miasto Kutno
8) Gmina Krośniewice
9) Gmina Krzyżanów
10) Gmina Łanięta
11) Gmina Nowe Ostrowy
12) Gmina Oporów
13) Gmina Strzelce
14) Gmina Witonia
15) Gmina Żychlin

Władze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w latach 1993 – 2008:

I. Przewodniczący Zgromadzenia:
1/ Jerzy Ceranowski (Prezydent Miasta Kutno) VII 1993 - IX 1993
2/ Krzysztof Debich (Prezydent Miasta Kutno) IX 1993 - XII 1996
3/ Zbigniew Burzyński (Prezydent Miasta Kutno) I 1997 - XII 1998
4/ Krzysztof Wacław Dębski (Prezydent Miasta Kutno) XII 1998 - I 2003
5/ Bogumił Marciniak (Burmistrz Krośniewic) I 2003 - XII 2006
6/ Ryszard Kostrzewski (Wójt Gminy Grabów) od XII 2006 - nadal

II. Viceprzewodniczący Zgromadzenia:
1/ Grzegorz Ambroziak (Burmistrz Żychlina) XII 2006 - nadal

III. Przewodniczący Zarządu:
1/ Maciej Dercz VII 1993 - II 1998
2/ Bogusław Szubert III 1998 - I 2003
3/ Krzysztof Wacław Dębski I 2003 - XII 2006
4/ Jakub Świtkiewicz XII 2006 - nadal

Przewodniczącym Zgromadzenia jest obecnie Ryszard Kostrzewski - Wójt Gminy Grabów, a Viceprzewodniczącym Zgromadzenia jest Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Żychlina.

Zarząd Związku jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzą trzy osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie:
- Jakub Świtkiewicz - Przewodniczący Zarządu
- Włodzimierz Frankowski– Członek Zarządu /Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty/
- Jerzy Bryła– Członek Zarządu /Wójt Gminy Kutno/

Zadaniami Związku są:
1) Tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej poprzez:
a) Działania ekologiczne i ochronę środowiska:
- budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków,
- organizację międzygminnych przedsięwzięć utylizacji odpadów i ich wykorzystanie gospodarcze,
- wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnych technik ekologicznych (kanalizację, systemy ogrzewania, wodociągi, środki przenoszenia energii).
b) Budowę infrastruktury technicznej i społecznej:
- wprowadzanie do eksploatacji systemów łączności (telefonizacja, telekomunikacja),
- budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych,
- działania związane z pozyskiwaniem inwestycji korzystnych dla miejscowego rynku zatrudnienia,
- wspólne działania podnoszące jakość usług w zakresie infrastruktury zdrowotnej i oświatowej.
2) Organizowanie i wdrażanie systemu informacji o możliwości rozwoju regionu i współpracy ponadregionalnej z wykorzystaniem pomocowych funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych.
3) Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na rzecz i w imieniu gmin członkowskich, a także za zgodą i na warunkach określonych przez Zgromadzenie Związku innych gmin nie będących członkami Związku o ile wymaga tego dobro projektu mającego na celu rozwój regionu.
4) Działania proekologiczne zapewniające zrównoważony rozwój regionu poprzez:
- wyrabianie nawyku segregacji śmieci i zapoznanie środowiska lokalnego z problemem segregacji śmieci poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, zbiórki u źródła, metod utylizacji odpadów w postaci ulotek informacyjnych, happeningów, przeglądów form teatralnych, konkursów okolicznościowych : Wielka Zbiórka Makulatury "Szukaj Zysku w Odzysku", Zbiórka Surowców Wtórnych (puszki aluminiowe, butelki typu PET) "Szukaj Rady na Odpady",
- integracja dzieci z różnych środowisk
- stwarzanie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska, szczególnie najbliższej okolicy przez prowadzenie kampanii konkursów tematycznych z okazji Światowego Dnia Ziemi, Akcji Sprzątania Świata, Światowego Dnia Ochrony Środowiska itp.

5) Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego
i rzeczowego;
6) Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej.

Związek Gmin powstał dla rozwiązywania spraw gospodarki odpadami. Dzięki współpracy pomiędzy ZGRK a Miastem Kutno i Gminą Krzyżanów postało wysypisko międzygminne w miejscowości Krzyżanówek, z którego korzystają gminy należące do ZGRK. Do chwili obecnej prowadzona jest na terenie Związku Gmin selektywna zbiórka odpadów /tworzywa sztuczne i szkło/ przy użyciu pojemników typu dzwony i worków. Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów baterii w szkołach i innych miejscach wyznaczonych przez gminy oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od wielu lat prowadzona jest edukacja ekologiczna w przedszkolach, Szkołach Podstawowych i Gimnazjach oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych na terenie ZGRK.
Program Edukacji Ekologicznej daje osobom i placówkom objętym jego działaniem możliwość zapoznania się z problemami ekologii, stanem środowiska naturalnego oraz możliwościami jego ochrony przed degradacją. Konkursy i zbiórki surowców wtórnych, posiadające charakter cykliczny, kształtują postawy proekologiczne, a także wskazują na konieczność systematycznego zbierania i utylizowania odpadów. Zróżnicowany charakter Programu Edukacji Ekologicznej skłania również placówki w nim uczestniczące do wzajemnego współdziałania na rzecz podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.
W chwili obecnej działalność Związku oprócz gospodarki odpadowej i ekologi skierowała się głównie na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na zadania istotne dla gmin.

ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO W CELU REALIZACJI SWOICH ZADAŃ PROWADZI WIELE RÓŻNORODNYCH DZIAŁAŃ:

1. ORGANIZOWANIE KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH I AKCJI OKOLICZNOŚCIOWYCH:

- Konkurs Zbiórki surowców wtórnych „Szukaj Rady na Odpady” – 2 razy do roku odbywa się zbiórka surowców wtórnych: puszek aluminiowych oraz butelek typu PET (z segregacją na: białe, zielone i niebieskie) oprócz wymiernych korzyści finansowych (każda szkoła otrzymuje określoną kwotę za dostarczone surowce wtórne) znacznie zmniejsza ilość odpadów deponowanych na składowisku, co w efekcie wydłuża jego żywotność.
Cykliczny charakter konkursu pozwolił na wypracowanie wśród uczniów nawyku selektywnej zbiórki odpadów co później przekłada się na ich dorosłe życie.

- Konkurs Wielkiej Zbiórki Makulatury „Szukaj Zysku w Odzysku” – 2 razy do roku. Z każdym kolejnym rokiem ilość zebranych kilogramów na osobę zwiększa się, podnosi się również poziom świadomości ekologicznej wśród mieszkańców – efekt domina (od uczniów do rodziców).
Każda szkoła otrzymuje cenne nagrody, w kategoriach:
- szkoła, która zebrała najwięcej makulatury
- klasa, która zebrała najwięcej makulatury
- uczeń, który zebrał największą ilość.

- Konkurs plastyczny „Czyste Gminy→ Czyste Miasta →Czysta Ziemia”
Nagrodzone prace zostały wydrukowane w formie kalendarzy ściennych a laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy uznania.

2. WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI EKOLOGICZNYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego nawiązał współpracę z kołem ekologiczny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łaniętach oraz Międzyszkolnym Centrum Edukacyjno - Przyrodniczym „Nieznany Świat” w Gimnazjum nr 3 w Kutnie. Ścisła współpraca z przedszkolami miejskimi pozwoliła na stworzenie uprofilowania ekologicznego. Dzięki Związkowi Gmin oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzono Międzyszkolne Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego, które dało początek ogromnej współpracy między placówkami miejskimi i gminnymi wszystkich szczebli nauczania. Również corocznie szkoły oraz istniejące koła ekologiczne uczestniczące w Programie są doposażane w materiały edukacji ekologicznej: zestawy pomiarowe: lupy, mikroskopy, książki przyrodnicze, programy komputerowe, ulotki informacyjne.

3. ZWIĄZEK GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO JEST FUNDATOREM WIELU CENNYCH NAGRÓD W KONKURSACH OKOLICZNOŚCIOWYCH I AKCJACH:

- Konkursy ekologiczne na plakat, wiersz lub piosenkę
- Turnieje wiedzy ekologicznej w związku z obchodami Dnia Ochrony Środowiska, Dnia Ziemi, Akcji Sprzątania Świata
- Happeningi, przeglądy sceniczne

4. DOPOSAŻANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, OŚRODKI SPECJALISTYCZNO-WYCHOWAWCZE) W MATERIAŁY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

- zestawy sportowe (rakietki do ping-ponga, tenisa, badmingtona, piłki, okulary pływackie, czepki, potniki, lotki, plecaki)
- zestawy pomiarowe (lornetki, lupy podświetlane)
- książki przyrodnicze, kasety video, mapy poglądowe, programy komputerowe
- zakładki, kalendarzyki, plakaty ulotki tematyczne

5. OZNACZANIE I PROMOCJA SZLAKÓW ROWEROWYCH:

Szlak rowerowy „ Bitwy nad Bzurą” Kolor żółty Długość: 27, 5 km Trasa: Kutno – Nagodów - Wieżyki - Stare Wały – Malewo – Marcinów – Siemienice – Młogoszyn – Łęki Kościelne – Szewce – Konstantynów – Orłów.
Budowa szlaku została sfinansowana ze środków własnych ZGRK oraz pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szlak prowadzi do pomnika Bitwy nad Bzurą znajdującego się w końcowej części szlaku w Orłowie. Na szlaku znajdują się liczne pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy w parku zabytkowym w Łękach Kościelnych. Na terenach, na których przebiega szlak tj: Bedlno znajdują się – 4 parki orzeczone, 4 parki nieorzeczone ujęte w spisie zabytków oraz 1 wiejski park zabytkowy, Krzyżanów - 5 parków orzeczonych, 3 parki nieorzeczone ujęte w spisie zabytków oraz 1 wiejski park zabytkowy. Dokumentacje techniczną wykonał uprawniony znakarz Jerzy Chudzyński. Na oznakowanie szlaku użyto ponad 100 tablic oraz ponad 40 słupków ocynkowanych.
Przygotowywana jest dokumentacja i znakowanie kolejnych szlaków rowerowych na terenie ZGRK.

6. PROWADZONA JEST WE WSPÓŁPRACY Z GMINAMI SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, A TAKŻE ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTRONICZNYCH.

7. REALIZOWANE SĄ PROJEKTY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

ZGRK zrealizował dwa duże projekty inwestycyjne z wykorzystaniem środków europejskich w ramach ZPORR:
- Projekt nr 150/2004 obejmujący lata 2005-2006 realizowany dla 7 gmin Związku pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I” o ogólnej długości ok. 30 km dróg gminnych. Całkowita wartość zadania wyniosła: 7.968.785 zł w tym środki pozyskane z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wyniosły 6.140.232 zł.

- Projekt nr 151/2004 obejmujący lata 2005-2006 realizowany dla 3 gminy Związku pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I” o ogólnej długości ok. 31 km sieci sanitarnej plus 5 przepompowni ścieków, 640 przykanalików do gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Całkowita wartość zadania wynosi: 6.680.249 zł.
w tym środki pozyskane z Unii Europejskiej wyniosły 5.010.186 zł.

Również Związek Gmin Regionu Kutnowskiego był partnerem w projekcie „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” realizowanym w ramach Priorytetu 2, działania 2.1., schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Instytucją wdrażającą jest Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej a Instytucją Zarządzającą jest Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
W związku z wejściem do tego Projektu ZGRK:
- opracował diagnozę stanu szkół wiejskich w województwie łódzkim,
- przeprowadził akcję informacyjną o projekcie w gminach województwa łódzkiego
- opracował kryteria naboru do projektu
- przeprowadził selekcji projektów i zakwalifikowania szkół do udziału w projekcie /brał czynny udział w komisji Oceny Projektów/
- monitorował projekt na terenie województwa łódzkiego

8. ZGRK PRZYGOTOWUJE KOLEJNE PROJEKTY NA KTÓRE BĘDZIE SIĘ
STARAŁ UZYSKAĆ WSPARCIE UNIJNE.

Obecnie przygotowywane są kolejne projekty dotyczące:
- „Budowy systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe –
Etap I” - Wartość – 27.119.537,83 zł. (wniosek złożony - obecnie w trakcie oceny)
- „Budowa i przebudowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w gminach Związku
Gmin Regionu Kutnowskiego” - Wartość – 8.906.388,67 zł. (wniosek złożony –
obecnie w trakcie oceny)
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego - Etap II”
oraz przygotowywane są wnioski do projektów miękkich z kapitału ludzkiego:
- „Idziemy do Przedszkola – Moje ulubione w województwie łódzkim” - POKL –
Dz.9.1 – EFS. Wartość 1.278.100,-zł (wniosek złożony – obecnie w trakcie oceny)
- „Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego” - POKL – Dz.5.2 – EFS.
Wartość 1.312.796,- zł. (wniosek złożony – obecnie w trakcie oceny).

9. ZGRK OPRACOWYWAŁ TAKŻE DOKUMENTY STRATEGICZNE DLA SWOJEGO OBSZARU.

Zostały opracowane bardzo ważne dokumenty strategiczne, takie jak:
- Program uporządkowania Ekologicznego obszaru ZGRK „BZURA A”
- Plan Rozwoju Lokalnego dla obszaru ZGRK
- Strategię Rozwoju Turystyki dla gmin Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
i Powiatu Kutnowskiego,
- Plany Gospodarki Odpadami dla poszczególnych gmin.

10. ZGRK BYŁ WIELOKROTNIE NAGRADZANY ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ:

Na przestrzeni lat Związek Gmin Regionu Kutnowskiego brał udział w szeregu konkursach gdzie otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi:
- laureat ogólnopolskiego konkursu „Liga Inicjatyw Powiatowych” /386 zgłoszonych projektów/ uhonorowany listem pochwalnym Prezydenta RP za projekt ”Wykorzystanie upraw rzepaku do produkcji biopaliw i energetyzacji biomasy”
- laureat „IV Edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nagroda pieniężna w wysokości 200.000 zł
- pomoc w uzyskaniu wyróżnienia dla Miasta Kutna w konkursie UE „Miasto a Wymagania Unii Europejskiej 2001 – 3 razy I: Implementacja, Integracja, Informacja i Edukacja Ekologiczna”
- udział w konkursie o nagrodę Ministra Ochrony Środowiska – Lider Polskiej Ekologii – z projektem „Programu uporządkowania ekologicznego obszaru ZGRK w latach 2000 – 2006”
- udział w III Edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku” pod patronatem Prezydenta RP
- laureatem KUTNOWSKIEGO HIT-u 2001 – za inicjatywy ekologiczno-produkcyjne w zakresie wykorzystania upraw rzepaku do produkcji biopaliw
- laureatem KUTNOWSKIEGO SUPER HIT-u 2004 roku za prowadzenie edukacji ekologicznej oraz podjęcie zadań ekologicznych związanych z rozwojem gmin powiatów: kutnowskiego i łęczyckiego z pozyskaniem środków Unii Europejskiej
- laureat konkursu przeprowadzonego przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz uzyskanie Certyfikatu „Otwarty na fundusze strukturalne”


11. ZGRK PROWADZI TAKŻE WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ:

WSPÓŁPRACA Z HRABSTWEM NORTHUMBERLAND
Od 17 listopada 1993 roku do 2004 roku była prowadzona intensywna współpraca pomiędzy Hrabstwem Northumberland a ZGRK. Przez te 11 lat współpraca polegała na:
- wymianie urzędników
- współpraca Straży Pożarnych Kutna i Hrabstwa Northumberland
- współpraca szkół /wymiana młodzieży/
- wspólne programy Unii Europejskiej /Overture – zwalczanie pożarów/ Państwowa Straż Pożarna Kutno – Straż Pożarna Northumberland
- współpraca między agendami gospodarczymi hrabstwa i ARRK /szkolenia, wymiana firm, urzędników, kojarzenie firm/
- współpraca między Wydziałem Zdrowia Rady Hrabstwa Northumberland a Szpitalem w Kutnie /staże lekarzy w Anglii, przekazanie przez hrabstwo 2 karetek pogotowia ratunkowego oraz sprzętu medycznego.
- współpraca w zakresie opieki społecznej
- uczestniczenie w szkoleniach grupy liderów z terenu gmin wiejskich w Anglii, finansowane ze środków unijnych pozyskanych przez stronę angielską

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM SMOLEŃSK


Od września 2003 rozpoczęto współpracę z Miastem Smoleńsk - Federacja Rosyjska. Podpisana w maju 2004 roku umowa o współpracy pomiędzy Merem Smoleńska a władzami ZGRK obejmuje min. :
• wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania jednostką samorządową
• stwarzanie warunków do kontaktów gospodarczych firm
• rozwój kontaktów pomiędzy młodzieżą
• współpracę w zakresie kultury, nauki i sportu
• współpracę w zakresie ochrony zabytków
W ramach podpisanej umowy do tej pory podjęliśmy następujące działania:
- 30 osobowy chór ze Szkoły Muzycznej był na występach w Smoleńsku
- odbyły się zawody sportowe drużyn Smoleńskich /rocznik 89 i 93/ z drużynami polskimi zarówno w Polsce jak i w Smoleńsku
- w marcu 2008 roku w Kutna gościł na występy zespół folklorystyczny TAŁAN.
Poza tym corocznie odbywają się spotkania partnerskie pomiędzy przedstawicielami Związku Gmin i przedstawicielami Miasta Smoleńska, podczas których omawiane są szczegóły współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i sportu jak również prowadzone są wstępne rozmowy dot. wymiany gospodarczej.

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w czasie swojego 15 letniego funkcjonowania osiągnął wiele postawionych przed nim celów z zakresu gospodarki odpadami, ekologi, promocji regionu, a także budowy infrastruktury technicznej. Z powodzeniem pozyskiwał na te działania środki zarówno krajowe jak i unijne.
Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich Gmin członkowskich, a także wspaniałej atmosferze współpracy panującej pomiędzy Prezydentami, Burmistrzami i Wójtami Gmin należących do ZGRK.
Przed Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego stoją nowe wyzwania którym powinien z powodzeniem sprostać, gdy patrzy się na nie z perspektywy zdobytego doświadczenia i dotychczasowych osiągnięć.
Obecnie brak komentarzy.


AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu