Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Aktualności

 Artykuł z dnia 20 listopada 2023

Protokół z konkursu grantowego

„Myśl globalnie- Działaj lokalnie”.

Organizatorem konkursu grantowego „Myśl globalnie- Działaj lokalnie” był Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, 99-300 Kutno; ul. Wojska Polskiego 10 A.

Skład Komisji Konkursowej

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji : Jakub Świtkiewicz – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Członkini Komisji : Marta Łubińska – Koordynator ds. ochrony środowiska i realizacji projektów w  Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Członek Komisji: Michał Prokopiak – Koordynator ds. realizacji projektów w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Informacje wstępne:

Konkurs został ogłoszony 25 września br. , termin składania wniosków upłynął w dniu 31 października 2023 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków grantowych przez uprawnione do wzięcia udziału szkoły, są to:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Górze Św. Małgorzaty

   99-122 Góra Św. Małgorzaty 42.

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oporowie

  99-322 Oporów, Oporów 57.

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie 

 99-300 Kutno, ul. Narutowicza 22

- Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach

  99-350 Ostrowy , Ostrowy 8

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  w  Łaniętach

  99-306 Łanięta, Łanięta 13

Ocenie poddano 5 wniosków grantowych, zgodnie z Regulaminem konkursu zadaniem do wykonania dla uczestników było przygotowanie pomysłu na ekologiczny projekt do zrealizowania w szkole. Projekt powinien zawierać pomysł w jaki sposób można przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na te działania, które są odpowiedzią na występujące na  świecie zmiany klimatyczne.

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdzała poprawność formalną złożonych wniosków grantowych, wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną i zostały poddane ocenie merytorycznej.

Wśród złożonych wniosków znalazło się wiele kreatywnych i interesujących projektów, w tym takie, których celem było stworzenie zielonej przestrzeni przyszkolnej, w różnych formach -  ogrodów ze strefami edukacyjnymi, łąki kwietnej miododajnej. Te które postawiły na edukację recyklingową w formie warsztatów i zajęć, poruszające temat segregacji. Kampanie poświęcone ochronie środowiska i wiele innych ciekawych pomysłów jako odpowiedzi na występujące na świecie zmiany klimatyczne.

W związku z powyższym Komisja uznała, że uczestnicy konkursu zrozumieli jego ideę. Komisja wzięła pod uwagę i oceniała: kreatywność zaproponowanych działań, zaangażowanie uczniów , realność projektów efekty działań oraz merytoryczną wartość ekologiczną.

Dnia 16.11.2023 r. działając zgodnie z Regulaminem konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, komisja podjęła decyzję o przyznaniu grantów wszystkim 5 zgłoszonym szkołom.

Przewodniczący Komisji : Jakub Świtkiewicz –

Członkini Komisji : Marta Łubińska –

Członek Komisji: Michał Prokopiak -

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 149 | Dodano: 20 listopada 2023 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 25 września 2023

3 000 zł
na realizację projektu ekologicznego
 
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego zachęca do udziału w projekcie edukacyjnym "Myśl globalnie - Działaj Lokalnie” Szkoły Podstawowe z terenu ZGRK. Do wygrania jest aż 15 grantów w wysokości 3 000 zł!
 
Cel konkursu grantowego „Myśl globalnie - Działaj lokalnie”.
Konkurs organizowany jest w celu rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej w tym:
 • promowanie dobrych praktyk ekologicznych w szkołach i środowisku lokalnym,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
 • aktywizowanie społeczności lokalnych do praktycznego działania na rzecz ochrony środowiska w swoim otoczeniu,
 • nawiązanie współpracy przez uczniów i nauczycieli ze społecznościami lokalnymi,
 • prowadzenie aktywnych form edukacji proekologicznej.
W konkursie zgłaszamy projekt przyczyniający się do poprawy środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te działania, które są odpowiedzią występujących obecnie na świecie zmian klimatycznych.
 
Uczestnicy konkursu grantowego „Myśl globalnie - Działaj lokalnie”.
W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Dana placówka może zgłosić tylko jeden projekt grantowy. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na załączonym formularzu.
 
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
1. Wymyśl swój ekologiczny projekt przeciwdziałający zmianom klimatycznym występującym na świecie, który możesz zrealizować w szkole,
2. Pobierz poniższy wniosek o grant, 
3. Pomysł przenieś do formularza wniosku grantowego,
4. Formularz podpisz i prześlij w formie elektronicznej przy pomocy poczty email na adres: biuro@zgrk.pl 
 
Komisja Konkursowa powołana przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego dokona oceny nadesłanych wniosków o grant i wyłoni 15 zwycięzców.
Kryteria oceny prac konkursowych:
 • oryginalność i atrakcyjność planowanych działań; 
 • edukacyjny i wychowawczy charakter działań; 
 • promocja działań w społeczności lokalnej oraz mediach; 
 • spójność planowanych do przeprowadzenia działań z budżetem.
Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt, Opiekunem merytorycznym projektu jest Pani Marta Łubińska telefon 24 355 23 45
 
 
Pliki do pobrania:

Regulamin grantu 2023 (PDF)

Załącznik nr 1 wniosek grantowy (DOC)

Załącznik nr 2 umowa grantowa (PDF)

Załacznik nr 3 sprawozdanie z realizacji grantu (DOC)

Załącznik nr 4 informacja RODO (PDF)

Logo ZGRK (PNG)

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 238 | Dodano: 25 września 2023 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 30 czerwca 2023

XXX – lecie
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
1993 – 2023

 

        

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony przez gminy członkowskie  w czerwcu 1993 roku. W chwili obecnej Związek zrzesza miasta: Kutno, Krośniewice i Dąbrowice oraz gminy: Bedlno, Góra Świętej Małgorzaty, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce i Witonia.

         Związek Gmin Regionu Kutnowskiego powstał w celu  rozwiązywania spraw gospodarki odpadami oraz innych zadań wykraczających poza możliwości pojedynczych gmin. Dzięki współpracy pomiędzy ZGRK a Miastem Kutno i Gminą Krzyżanów powstało składowisko międzygminne w miejscowości Krzyżanówek, z którego korzystają gminy należące do ZGRK. Na terenie Związku Gmin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów /tworzywa sztuczne, papier, szkło/ przy użyciu pojemników i worków. Prowadzona jest również  zbiórka zużytych baterii w szkołach i innych miejscach wyznaczonych przez gminy oraz zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych.

Wspólne działania Gmin doprowadziły do rozwiązania problemu gospodarki śmieciowej na obszarze Związku przy pomocy wspólnego podmiotu   Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Eko Serwis Sp. z o.o. którego współwłaścicielami została niemiecka firma  Tönsmeier, Miasto Kutno i ZGRK.
Przedsiębiorstwo to przekształciło się w firmę Tönsmeier Centrum Sp. z o.o., a następne w PreZero Service Centrum Sp. z o.o., a udziały firmy  Tönsmeier przejęła firma PreZero International GmbH.

         W chwili obecnej w Krzyżanówku dysponujemy „Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych” spełniającą wymagania znowelizowanej ustawy o odpadach.

         Za działalność ekologiczną Związek był wielokrotnie nagradzany m. innymi:

- był laureatem „IV Edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska    i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nagroda pieniężna w wysokości 200.000 zł;

- Kutnowskim  HIT-em  w  2001

- Kutnowskim  SUPER HIT-em  w  2004

- Srebrnym EKO GLOBEM  w  2002  roku

         Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         i Gospodarki Wodnej w Łodzi od 1999 roku  prowadzona była edukacja ekologiczna      w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie ZGRK.

         Program Edukacji Ekologicznej daje osobom i placówkom objętym jego działaniem możliwość zapoznania się z problemami ekologii, stanem środowiska naturalnego oraz możliwościami jego ochrony przed degradacją. Konkursy i zbiórki surowców wtórnych, posiadające charakter cykliczny, kształtują postawy proekologiczne, a także wskazują na konieczność systematycznego zbierania           
i utylizowania odpadów. W ramach konkursów młodzież zbierała: makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe oraz zużyte baterie, a najlepsze szkoły, klasy
i uczniowie otrzymują atrakcyjne nagrody. Odbywały się także konkursy plastyczne, fotograficzne i grantowe z zakresu ekologii. Dzięki tym działaniom wyedukowaliśmy ekologicznie wiele tysięcy młodzieży szkolnej. Związek doposażał także  placówek oświatowych w materiały służące edukacji ekologicznej uczniów.

         Związek nasz wytyczył oraz oznakował dwa Szlaki rowerowe:

1/ Szlak rowerowy „Bitwy nad Bzurą” – kolor żółty, długość: 27,5 km.

Trasa: Kutno – Nagodów – Wieżyki – Stare Wały – Malewo – Marcinów – Siemienice – Młogoszyn – Łęki Kościelne – Szewce – Konstantynów – Orłów.

2/ Szlak rowerowy „Pałace, dwory i zamki” – kolor zielony, długość: 48,5 km

Krośniewice – Głaznów - Kopy - Ostrówki – Żakowiec – Witawa – Ostrowy – Rdutów – Miksztal – Chrosno – Głogowiec – Raciborów - Sójki - Muchnów - Mnich - Golędzkie – Oporów.


                   Od wejścia Polski do Unii Europejskiej działalność Związku, oprócz gospodarki odpadowej  i ekologii, skierowała się głównie na pozyskiwanie środków
z Unii na zadania istotne dla gmin.

         ZGRK realizował na potrzeby swoich gmin członkoskich projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych:

- 151/2004 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  Etap I. Całkowity koszt realizacji - 6 680 249 PLN, dofinansowanie
z EFRR - 5 010 186 PLN - wykonane zostało 33,98 km kanalizacji, wybudowano 5 przepompowni ścieków.  Realizacja III 2005 – XII 2006.

- 150/2004 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach  Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap I. Całkowity koszt realizacji - 7 966 122 PLN, dofinansowanie z EFRR - 5 346 146 PLN, dofinansowanie z budżetu państwa –

792 021 PLN – zmodernizowano 21 odcinków dróg o długości 30,4 km. Realizacja III 2005 – XII 2006.

- Nowy impuls – opracowanie i wdrożenie projektów rozwojowych szkół wiejskich w woj. łódzkim – wsparcie otrzymało 18 placówek z terenu ZGRK na kwotę ok.
1 000 000 PLN. Termin realizacji II 2007 – III 2008.

- 52/2009 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach  Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II. Całkowity koszt realizacji – 13 075 963 PLN, dofinansowanie z EFRR – 9 806 972 PLN,  – zmodernizowano 9 odcinków dróg o długości 23,9 km. Projekt zrealizowano w latach 2009 – X 2010r.

- 34/ 08 - Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego (projekt szkoleniowy).  Całkowity koszt realizacji – 1 019 268 PLN, dofinansowanie z POKL- 931.140 PLN. Szkoleniem objęto 201 pracowników samorządowych.
Realizacja XI 2008 – X 2010r.

- 151/10 – Sprawny Samorząd – Profesjonalne Usługi (projekt szkoleniowy). Całkowity koszt 468 000 PLN , dofinansowanie z POKL 398 000 PLN. Szkoleniem objęto 240 pracowników samorządowych. Realizacja VIII 2011 – IX 2012 r.
- 66/10 – Odnawialne Źródła Energii w gminach ZGRK – Etap I. Całkowity koszt 1 462 000 PLN, dofinansowanie  EFRR – 1 165 000 PLN. Solary do wytwarzania c.w.u. na 30 budynkach (23 szkoły, 3 UG, 2 Oś.Zd., 2 inne) – 211 paneli – 827 GJ /rok.   -   Realizacja VII 2010 – XII 2012r.

- 01/15 Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – etap III. Całkowity koszt realizacji – 8 906 282 PLN, dofinansowanie z EFRR – 7 066 784 PLN,  – zmodernizowano 2 odcinki dróg o długości 11,65 km) Realizacja XI 2015 – XII 2017.

- 86/16 Odnawialne Źródła Energii w gminach ZGRK – Etap II. Całkowity koszt
3 886 529 PLN, dofinansowanie  EFRR – 2 670 014 PLN. Montaż instalacji fotowoltaicznych  na 32 obiektach użyteczności publicznej.   -   Realizacja VII 2016 – XI 2018r.

- 42/19 – Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III. Zrealizowano termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej.  Całkowity koszt  6 943 879 PLN, dofinansowanie  EFRR – 4 873 684 PLN. Realizacja IV 2019 – IX 2022r.

- 01/2021/9171 – Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach ZGRK. Projekt zakłada modernizację 9 obiektów. Całkowity koszt
6 700 000 PLN, dofinansowanie  EFRR – 5 000 000 PLN. Realizacja V 2023 – VI 2024r.

ZGRK w najbliższym czasie powinno otrzymać promesę wstępną na Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III a na kwotę 8 000 000 PLN.

         Związek Gmin Regionu Kutnowskiego podczas swojej dotychczasowej działalności zrealizował 11 projektów o łącznej wartości ponad 58 milionów złotych uzyskując na nie dofinansowanie w kwocie ponad 44 milionów złotych.

         Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w okresie 30-letniego funkcjonowania osiągnął wiele postawionych przed nim celów z zakresu gospodarki odpadami, ekologii, promocji regionu, a także budowy infrastruktury technicznej. Z powodzeniem pozyskiwał na te działania środki, zarówno krajowe, jak i unijne. Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich Gmin , a także atmosferze współpracy panującej pomiędzy członkami  Związku.

Członkowie organów ZGRK na przestrzeni lat.

Przewodniczący Zgromadzenia
Jerzy Ceranowski                   05.07.1993 - 30.09.1993
Krzysztof Debich                   30.09.1993 - 20.12.1996
Zbigniew Burzyński               20.12.1996 - 16.12.1998
Krzysztof Dębski                   16.12.1998 - 08.01.2003
Bogumił Marciniak                08.01.2003 - 21.12.2006
Ryszard Kostrzewski              21.12.2006 - 16.12.2010 
Zbigniew Burzyński               16.12.2010  -  nadal

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Grzegorz Ambroziak              21.12.2006 - 16.12.2010
Ryszard Kostrzewski             16.12.2010 - 11.12.2014
Włodzimierz Frankowski       11.12.2014  -  nadal

Przewodniczący Zarządu
Maciej Dercz                          05.07.1993 - 21.01.1999
Bogusław Szubert                  21.01.1999 - 08.01.2003
Krzysztof Dębski                   08.01.2003 - 21.12.2006
Jakub Świtkiewicz                 21.12.2006 -   nadal

Członkowie Zarządu
Józef Rudnicki                       05.07.1993 – 25.08.1994
Tadeusz Ozdowski                 05.07.1993  - 20.12.1996
Lech Zagórowski                   25.08.1994 – 29.03.1996
Zdzisław Kostrzewa               29.03.1996 – 20.12.1996
Tadeusz Woźniak                   20.12.1996 – 19.02.1997
Stanisław Jędrzejczak             20.12.1996 - 05.03.1998
Teresa Wylazłowska               19.02.1997 – 21.01.1999
Bogdan Wosiecki                   05.03.1998 –  21.01.1999
Jakub Świtkiewicz                 21.01.1999 - 21.12.2006
Stanisław Wikaryjczak           21.01.1999  – 08.01.2003
Stanisław Kucharski               08.01.2003 – 21.12.2006
Włodzimierz Frankowski       21.12.2006 – 16.12.2010
Stanisław Urbański                21.12.2006 – 05.02.2008
Jerzy Bryła                             05.02.2008 - 05.12.2018 
Mirosław Włodarczyk            16.12.2010 – 11.12.2014
Krzysztof Kołach                   11.12.2014 - 05.12.2018 
Justyna Jasińska                     05.12.2018  - 26.01.2021
Zdzisław Kostrzewa               05.12.2018  -  nadal
Mirosław Włodarczyk            26.01.2021   - nadal

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Woźniak                   05.07.1993 – 20.12.1996
Jerzy Bryła                             19.02.1997 – 05.02.2008
Stanisław Jędrzejczak            05.02.2008 - 16.12.2010
Tomasz Jakubowski               16.12.2010 – 11.12.2014
Stanisław Jędrzejczak             11.12.2014 – 05.12.2018
Katarzyna Erdman                 05.12.2018 - nadal

 

Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017
Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017  

 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 351 | Dodano: 30 czerwca 2023 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 12 kwietnia 2022

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 849 | Dodano: 12 kwietnia 2022 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 27 marca 2021

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 1519 | Dodano: 27 marca 2021 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 21 grudnia 2020

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 1570 | Dodano: 21 grudnia 2020 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 31 marca 2020

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami na szczeblu krajowym informujemy, że zmianie ulega organizacja pracy biura ZGRK.

Doradztwo osobiste w biurze ZGRK zostaje zawieszone od 18.03.2020 r. do odwołania. Biuro pracuje w trybie dyżurów w godzinach od 7.00 do 15.00.
 

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 24 355 23 45 / 46 lub poprzez e-mail: biuro@zgrk.pl.
 

Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość spotkania bezpośredniego TYLKO I WYŁĄCZNIE PO USTALENIU TERMINU drogą mailową lub telefoniczną.
 

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyrozumiałość.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 1744 | Dodano: 31 marca 2020 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 18 marca 2020

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 1941 | Dodano: 18 marca 2020 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 maja 2019

Szukaj Rady na Odpady - edycja na 2019 rok

Rusza kolejna edycja wielkej zbiórki surowców wtórnych w placówkach z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Razem z PreZero Service Centrum Sp. z o.o. dawniej Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w konkursie edycja na rok 2019. Zbieramy makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe, baterie oraz płyt CD.
Zwracamy uwgę na nowe zasady, które dostępne są w poniższym regulaminie.

 

Regulamin konkursu | plik: PDF

Deklaracja uczestnictwa załącznik nr 1 | plik: DOC

Protokół załącznik nr 2 | plik: XLS

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 2061 | Dodano: 15 maja 2019 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 03 września 2018

Szukaj Rady na Odpady

Rusza kolejna edycja wielkej zbiórki surowców wtórnych w placówkach z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Razem z Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w konkursie edycja na rok 2018. Zbieramy makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe, baterie oraz płyt CD.
Zwracamy uwgę na nowe zasady, które dostępne są w poniższym regulaminie.

RUSZAMY JUŻ OD 1 WRZEŚNIA :)

Regulamin konkursu | plik: PDF

Deklaracja uczestnictwa załącznik nr 1 | plik: DOC

Protokół załącznik nr 2 | plik: XLS

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 12525 | Dodano: 03 września 2018 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 11 grudnia 2017

Kolejna akcja wielkiej zbiórki surowców wtórnych pod hasłem "Dołącz do drużyny Tonsmeierka-eko" w roku 2017 zakończona. Ogranizatorami konkursu byli Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego oraz Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

Aby wyobrazić sobie ilość zebranych odpadów warto zapoznać się z liczbami:

- 666,31 kg baterii (to ponad 26,5 tyś sztuk baterii typu paluszek), akcja objęła 616 czynnych uczniów;

- 16,94 tony maklulatury, w akcję zaangażowało się 606 czynnych uczniów;

- 8224 szt. butelek typu PET, (to 328 kg licząc że jedna butelka waży 25g), a zbierało 310 uczniów;

- 67 kg płyt CD, (to 4 201 szt. płyt licząc, że na jeden kg przypada 60 szt.) akcję wsparło 157 uczniów;

- 66,98 kg puszek aluminiowych, (to ~3349 sztuk), w akcji wzięło udział 45 uczniów;

Serdecznie zapraszamy uczestników na rozdanie nagród z konkursu "Dołącz do drużyny Tonsmeierka-eko", które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz.1000 w sali Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie (piętro II).


Jednocześnie informujemy, że protokoły ze zbiórek znajdziecie Pańśtwo poniżej:

- Protokół zbiórka butelek typu PET,

- Protokół zbiórka puszek aluminiowych,

- Protokół zbiórka makulatury,

- Protokół zbiórki baterii,

- Protokół zbiórka płyt CD,

Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017
Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017 Rozdanie nagród edycja 2017  

 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 2725 | Dodano: 11 grudnia 2017 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 05 grudnia 2017

RPO

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 2567 | Dodano: 05 grudnia 2017 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 23 listopada 2017

Banner RPO

W dniu 23 listopada 2017 roku Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0086/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu nosi nazwę "Odnawialne źródła energii w Gminnych Zwiazku Gmin Regionu Kutnowkskiego - Etap II", a pozyskana kwota dofinansowania to 2 670 014,10 zł.

Więcej informacji o projekcie można poczytać TUTAJ.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8531 | Dodano: 23 listopada 2017 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 27 kwietnia 2017

Z okazji 150-lecia Powiatu Kutnowskiego Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w dniu 27.04.2017r. uczestniczył w Finale Konkursu Kulinarnego „Ocalić od zapomnienia – z receptur prababci, babci, mamy…”.

Organizatorem był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Dr. A. Troczewskiego w Kutnie, którego uczniowie zaprezentowali doskonały poziom kształcenia w zakresie gastronomii i hotelarstwa wypełniając misję zachowania dziedzictwa i zwyczajów naszego regionu. Spotkania umilały występy uczniów i zespołów ludowych. Inicjatywa zintegrowała młodzież szkolną ze środowiskami lokalnymi gmin należących do Powiatu kutnowskiego.

 

Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017
Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017
Konkurs kulinarny 2017 Konkurs kulinarny 2017    

 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 3123 | Dodano: 27 kwietnia 2017 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 28 marca 2017

„Dołącz do drużyny Tőnsmeier-eko”

Rusza kolejna edycja wielkej zbiórki surowców wtórnych w placówkach z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Razem z Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w konkursie edycja na rok 2017. Zbieramy makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe, baterie oraz płyt CD.
Zwracamy uwgę na nowe zasady, które dostępne są w poniższym regulaminie.

RUSZAMY JUŻ OD 1 KWIETNIA :)

Regulamin konkursu | plik: PDF

Deklaracja uczestnictwa załącznik nr 1 | plik: DOC

Protokół załącznik nr 2 | plik: XLS

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 13314 | Dodano: 28 marca 2017 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 14 grudnia 2016

Kolejna akcja wielkiej zbiórki surowców wtórnych pod hasłem "Dołącz do drużyny Tonsmeierka-eko" w roku 2016 zakończona. Ogranizatorami konkursu byli Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego oraz Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

Aby wyobrazić sobie ilość zebranych odpadów warto zapoznać się z liczbami:

- 1 439 kg baterii (to ponad 57,5 tyś sztuk baterii typu paluszek), akcja objęła 2 194 uczniów;

- 16,89 tony maklulatury, w akcję zaangażowało się blisko 2 029 uczniów;

18 564 szt. butelek typu PET, (to 746 kg licząc że jedna butelka waży 25g), a zbierało 998 uczniów;

- 99 kg płyt CD, (to 5 940 szt. płyt licząc, że na jeden kg przypada 60 szt.) akcję wsparło 846 uczniów;

- 166,04 kg puszek aluminiowych, (to ~8300 sztuk), w akcji wzięło udział 739 uczniów;

Serdecznie zapraszamy uczestników na rozdanie nagród z konkursu "Dołącz do drużyny Tonsmeierka-eko", które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. o godz.1000 w sali Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie (piętro II).


Jednocześnie informujemy, że protokoły ze zbiórek znajdziecie Pańśtwo poniżej:

- Protokół zbiórka butelek typu PET,

- Protokół zbiórka puszek aluminiowych,

- Protokół zbiórka makulatury,

- Protokół zbiórki baterii,

- Protokół zbiórka płyt CD,

- Wyróżnienie specjalne elektrośmieci.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 3364 | Dodano: 14 grudnia 2016 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 01 września 2016

„Dołącz do drużyny Tőnsmeier-eko”

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. i Związek Gmin Regionu Kutnowskiego zapraszają do Konkursu zbiórki edycja na rok 2016. Zbieramy makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe, baterie i płyt CD w placówkach oświatowych z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Regulamin konkursu | plik: PDF

Deklaracja uczestnictwa | plik: RTF (word/open office)

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 3407 | Dodano: 01 września 2016 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 31 marca 2016

Banner RPO

W dniu 31 marca 2016 roku Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.03.03-10-0007/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu nosi nazwę "Budowa i przebudowa dróg gminnych Zwiazku Gmin Regionu Kutnowkskiego - Etap III", a pozyskana kwota dofinansowania to 13 634 583,80 zł.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa, gdzie liderem jest ZGRK, a partnerami Gmina Strzelce oraz Powiat Kutnowski.

Dzięki staraniom biura ZGRK udało się pozyskać fundusze na przebudowę dwóch dróg: gminnej (nr 102417E Sójki – Wola Raciborowska) oraz powiatowej (nr 2135E Sójki – Przyzórz). Łaczna długość to ponad 11,5 km.

Więcej informacji o projekcie można poczytać TUTAJ.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 2557 | Dodano: 31 marca 2016 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 14 grudnia 2015

Kolejna akcja wielkiej zbiórki surowców wtórnych pod hasłem "Dołącz do drużyny Tonsmeierka" zakończona. Ogranizatorami konkursu byli Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. oraz Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego.

Aby wyobrazić sobie ilość zebranych odpadów warto zapoznać się z liczbami:

- 750 kg baterii (to ponad 30 tyś sztuk baterii typu paluszek), akcja objęła 1 659 uczniów;

23,5 tony maklulatury, w akcję zaangażowało się blisko 2 494 uczniów;

- 12 668 szt. butelek typu PET, (to ponad 500 kg), a zbierało 1278 uczniów;

- 40 kg płyt CD, akcję wsparło 711 uczniów;

- 168 kg puszek aluminiowych, w akcji wzięło udział 797 uczniów;

 

Serdecznie zapraszamy uczestników na rozdanie nagród z konkursu "Dołącz do drużyny Tonsmeierka", które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz.1000 w sali Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie.


Jednocześnie informujemy, że protokoły ze zbiórek znajdziecie Pańśtwo poniżej:

- Protokół zbiórka butelek typu PET,

- Protokół zbiórka puszek aluminiowych,

- Protokół zbiórka makulatury,

- Protokół zbiórki baterii,

- Protokół zbiórka płyt CD,

- Wyróżnienie specjalne elektrośmieci.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4158 | Dodano: 14 grudnia 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 11 grudnia 2015

Konkurs pt. "Schwytać światło" - rostrzygnięty.

Szanowni Państwo znamy już wyniki konkursu pt. "Schwytać światło" w ramach projektu pn. "Wirtualne obserwatorium nieba na wyciągnięcie ręki w ramach  Międzynarodowego Roku Światła 2015”.

Serdecznie zapraszamy na oficjalne wręczenie nagród 17 grudnia br. w KDK Kutno, ul. Żółkiewskiego 4 na godzinę 11.30.

Lista nagrodzonych laureatów w dalszej części wiadomosci.

Serdecznie gratulujemy.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4290 | Dodano: 11 grudnia 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 04 listopada 2015

Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4134 | Dodano: 04 listopada 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 16 października 2015

Serdecznie zapraszamy dużych i małych do bezpłatnego udziału w pierwszym cyklu „Pikników z astronomią”, które odbędą się na terenie Państwa gminy i miasta. Warsztaty prowadzone będą przy użyciu namiotu Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba, a tematyką jest rosnący choć mało znany problem zanieczyszczenia sztucznym światłem. Zajęcia prowadzone są żywym słowem, a każdy seans trwa ok 45 minut. Seanse rozpoczynają się od godziny 9 do 15-tej. Ponadto prezentowane są m.in. gwiazdozbiory z półkuli północnej i wiele innych.
Szczegółowy harmonogram miejsc i terminów przedstawia tabela poniżej.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4050 | Dodano: 16 października 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 06 października 2015

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 3925 | Dodano: 06 października 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 10 września 2015

Serdecznie zapraszamy dużych i małych do bezpłatnego udziału w pierwszym cyklu „Pikników z astronomią”, które odbędą się na terenie Państwa gminy i miasta. Warsztaty prowadzone będą przy użyciu namiotu Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba, a tematyką jest rosnący choć mało znany problem zanieczyszczenia sztucznym światłem. Zajęcia prowadzone są żywym słowem, a każdy seans trwa ok 45 minut. Seanse rozpoczynają się od godziny 9 do 15-tej. Ponadto prezentowane są m.in. gwiazdozbiory z półkuli północnej i wiele innych.
Szczegółowy harmonogram miejsc i terminów przedstawia tabela poniżej.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4018 | Dodano: 10 września 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 07 września 2015

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym pn. "Schwytać Światło".

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4252 | Dodano: 07 września 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 04 września 2015

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją wydaną przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego wraz z Partnerem merytorycznym Stowarzyszeniem POLARIS-OPP. Tematem przewodnim publikacji jest problem narastającego zanieczyszczenia sztucznym oświetleniem.

 

Publikację można pobrać TUTAJ

 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 3981 | Dodano: 04 września 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 29 maja 2015

Serdecznie informujemy, że złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi projekt pn. "Wirtualne obserwatorium nieba na wyciągnięcie ręki w ramach  Międzynarodowego Roku Światła 2015” uzyskał pozytywną akceptację i tym samym zostanie dofinansowany w wysokości 43 020,00 zł.

Więcej na temat projektu znajduje się w zakładce: Projekty w realizacji > Wirtualne obserwatorium nieba [WFOŚiGW]

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 3835 | Dodano: 29 maja 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 19 maja 2015

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4480 | Dodano: 19 maja 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 23 marca 2015

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4335 | Dodano: 23 marca 2015 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 19 grudnia 2014

Dnia 17 grudnia  2014 r. w Kutnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 15 już z rzędu konkursu, organizowanego przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Konkurs „WIELKA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH 2014” organizowany był w 4 kategoriach; zbiórki  makulatury, zużytych baterii, puszek aluminiowych  oraz butelek typu PET. Nagrody w konkursie ufundował Związek Gmin Regionu Kutnowskiego wraz z firmą Tonsmeier Centrum sp. z o.o. w Kutnie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z rozdania nagród.

 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4608 | Dodano: 19 grudnia 2014 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 grudnia 2014

News z dnia 15 grudnia 2014

Serdecznie zapraszamy uczestników na rozdanie nagród z konkursu Wielkiej zbiórki surowców wtórnych, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz.1000 w sali Kutnowskiego Domu Kultury w Kutnie.
Jednocześnie informujemy, że protokoły ze zbiórek znajdziecie Pańśtwo poniżej:

- Protokół zbiórka butelek typu PET,

- Protokół zbiórka puszek aluminiowych,

- Protokół zbiórka makulatury,

- Protokół zbiórki baterii,

- Wyróżnienie specjalne 

 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4748 | Dodano: 15 grudnia 2014 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 12 grudnia 2014

W dniu 11 grudnia br. podczas Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego dokonano wyboru władz Związku na kolejną czteroletnią kadencję. 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 4595 | Dodano: 12 grudnia 2014 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 09 grudnia 2014

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 5180 | Dodano: 09 grudnia 2014 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 13 grudnia 2013

News z dnia 13 grudnia 2013

W Urzedzie Miejskim w Kutnie w dniu 13 grudnia 2013 roku odbyło się wręczenie nagród laueatom w ramach konkursu zbiórki surowców wtórnych na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. W ramach programu "Szukaj zysku w odzysku" zbierano makulaturę,  w programie "Nie zanieczyszczaj środowiska – zbierano zużyte baterie", a w konkursie "Szukaj rady na odpady - jesień 2013" zbierano butelki PET oraz puszki aluminiowe.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 5568 | Dodano: 13 grudnia 2013 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 11 grudnia 2012

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 5165 | Dodano: 11 grudnia 2012 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 21 maja 2012

News z dnia 21 maja 2012

Przedstawiamy wyniki konkursu grantowego organizowanego pod hasłem "Lokalni Liderzy Edukacji Ekologicznej" . Spośród 14 złożonych wniosków wyłoniliśmy 10 placówek do dofinansowania. 

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 13696 | Dodano: 21 maja 2012 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 29 listopada 2011

News z dnia 29 listopada 2011

W dniu 29 listopada br. miało miejsce kolejne już rozdanie nagród w ramach konkursu pn. Działaj Lokalnie - Program Edukacji Ekologicznej na terenie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Konkurs jest współfianansowany przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 6533 | Dodano: 29 listopada 2011 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 31 października 2011

Przewodniczący Jakub Świtkiewicz wyróżniony

23 października 2011 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Grzegorza Palki, zwanych powszechnie Samorządowym Oskarem.
Wśród nagrodzonych znalazł się Poseł Tadeusz Woźniak, a wyróżnienie odebrał Jakub Świtkiewicz – Przewodniczący Zarządu  Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, a także Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.


Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 5908 | Dodano: 31 października 2011 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 23 sierpnia 2011

News z dnia 23 sierpnia 2011Informujemy, że nasze szlaki rowerowe żółty i zielony są już dostępne na stronie internetowej www.traseo.pl.


Zapraszamy do odwiedzania i komentowania.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 6812 | Dodano: 23 sierpnia 2011 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 19 kwietnia 2011

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7648 | Dodano: 19 kwietnia 2011 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 05 kwietnia 2011

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8619 | Dodano: 05 kwietnia 2011 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 10 lutego 2011

News z dnia 10 lutego 2011"Energa” chce podwyższyć opłaty nawet o 700 procent! Kujawskie samorządy zawiązały koalicję przeciw energetykom. Bo ci chcą je obedrzeć ze skóry, wystawiając horrendalne rachunki za uliczne oświetlenie.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7540 | Dodano: 10 lutego 2011 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 16 grudnia 2010

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8280 | Dodano: 16 grudnia 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 24 listopada 2010

News z dnia 24 listopada 2010Serdecznie informujemy, że w dniu 17 listopada br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w gminach Zwiazku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I".

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7788 | Dodano: 24 listopada 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 27 października 2010

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8621 | Dodano: 27 października 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 czerwca 2010

News z dnia 15 czerwca 2010

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8435 | Dodano: 15 czerwca 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 21 kwietnia 2010

News z dnia 21 kwietnia 2010Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w konkursie zbiórki surowców wtórnych w edycji na 2010 rok oraz w konkursie grantowym.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8419 | Dodano: 21 kwietnia 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 kwietnia 2010

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 9010 | Dodano: 15 kwietnia 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 19 marca 2010

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7009 | Dodano: 19 marca 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 18 marca 2010

News z dnia 18 marca 2010Serdecznie zapraszamy na Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Regionu Płockiego, włocławskiego i kutnowskiego realizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 6798 | Dodano: 18 marca 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 25 lutego 2010

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 83617 | Dodano: 25 lutego 2010 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 grudnia 2009

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8203 | Dodano: 15 grudnia 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 01 grudnia 2009

News z dnia 01 grudnia 2009Serdecznie zapraszamy na rozdanie nagród, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2009 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kutnie.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 18913 | Dodano: 01 grudnia 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 22 września 2009

News z dnia 22 września 2009Informujemy Państwa o zmianie serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz zmianie adresu z http://www.zgrk.bip-jst.pl na www.zgrk.pl/bip

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8390 | Dodano: 22 września 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 21 lipca 2009

News z dnia 21 lipca 2009Działaj Lokalnie Program Edukacji Ekologicznej - plakat już jest.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8723 | Dodano: 21 lipca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 07 lipca 2009

News z dnia 07 lipca 2009Segregujesz zyskujesz to nowy program edukacyjny Fundacji Arka dotyczący promocji selektywnej gospodarki odpadami. Program jest adresowany w szczególności do gmin.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7799 | Dodano: 07 lipca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 25 czerwca 2009

News z dnia 25 czerwca 2009W ostatnich dniach miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II".

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7994 | Dodano: 25 czerwca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 24 czerwca 2009

News z dnia 24 czerwca 2009Ogłosiliśmy przetargi do projektu "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II".

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7607 | Dodano: 24 czerwca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 02 czerwca 2009

News z dnia 02 czerwca 2009Kolejny nasz sukces. W dniu 22 maja br. podpisaliśmy umowę o dotację na projekt "Działaj lokalnie - program edukacji ekologicznej na obszarze ZGRK".

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 6889 | Dodano: 02 czerwca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 01 czerwca 2009

News z dnia 01 czerwca 2009Serdecznie informujemy, że w dniu 21 maja br. nasz projekt pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - Etap II" został wyłoniony do dofinansowania.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 9563 | Dodano: 01 czerwca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 kwietnia 2009

News z dnia 15 kwietnia 2009Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w konkursie zbiórki surowców wtórnych w edycji na 2009 rok oraz w konkursie grantowym.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8043 | Dodano: 15 kwietnia 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 07 kwietnia 2009

News z dnia 07 kwietnia 2009

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8018 | Dodano: 07 kwietnia 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 11 marca 2009

News z dnia 11 marca 2009KONKURS GRANTOWY
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zapraszają placówki oświatowe do udziału w konkursach organizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 17468 | Dodano: 11 marca 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 30 stycznia 2009

News z dnia 30 stycznia 2009Ruszył proces rekrutacyjny uczestników szkoleń do Projektu "Profesjonalny Urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego". Pierwsze 4 moduły tematyczne.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7919 | Dodano: 30 stycznia 2009 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 19 grudnia 2008

News z dnia 19 grudnia 2008

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8529 | Dodano: 19 grudnia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 01 grudnia 2008

News z dnia 01 grudnia 2008W dniu 16 grudnia 2008r. o godz. 1000 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kutnie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom wielkiej zbiórki surowców wtórnych.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7494 | Dodano: 01 grudnia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 08 października 2008

News z dnia 08 października 2008Informujemy o ostatecznym terminie dostarczania protokołów na wielką zbiórkę makulatury, zbiórkę surowców wtórnych i zbiórkę zużytych baterii - Jesień 2008 do 31 października 2008r..

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 9017 | Dodano: 08 października 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 08 października 2008

News z dnia 08 października 2008Oddaliśmy do użytku oznakowany zielony szlak rowerowy o długości 48,5 km z Krośniewic do Oporowa.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7605 | Dodano: 08 października 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 18 lipca 2008

News z dnia 18 lipca 2008W dniach 15-16 lipca 2008 r. miały miejsce uroczyste obchody 15-lecia ZGRK.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7143 | Dodano: 18 lipca 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 14 lipca 2008

News z dnia 14 lipca 2008Związek Gmin Regionu Kutnowskiego obchodzi XV-lecie swojej działalności.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8104 | Dodano: 14 lipca 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 30 kwietnia 2008

News z dnia 30 kwietnia 2008ZGRK przygotowuje dokumentację projektową do konkursu 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8565 | Dodano: 30 kwietnia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 29 kwietnia 2008

News z dnia 29 kwietnia 2008Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I – gmina Dąbrowice - wyłoniony Wykonawca.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8234 | Dodano: 29 kwietnia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 27 marca 2008

News z dnia 27 marca 2008Zgodnie z dawną tradycją w Grabowie koło Łęczycy pierwszy dzień po poniedziałku wielkanocnym jest Świętem Palanta.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7594 | Dodano: 27 marca 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 19 marca 2008

News z dnia 19 marca 2008

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7389 | Dodano: 19 marca 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 15 lutego 2008

News z dnia 15 lutego 2008W siedzibie ZGRK miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wraz z członkami, a gośćmi zaproszonymi z Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW i ARiMR z Kutna.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7331 | Dodano: 15 lutego 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 14 lutego 2008

News z dnia 14 lutego 2008Z zadowoleniem informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW na projekt pn. „Program Edukacji Ekologicznej na obszarze Związku Gmin regionu Kutnowskiego. Promocja turystki rowerowej – etap II”

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7192 | Dodano: 14 lutego 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 28 stycznia 2008

News z dnia 28 stycznia 2008W dniu 25 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie nagród w kolejnej edycji „SZUKAJ RADY NA ODPADY” – JESIEŃ 2007

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7749 | Dodano: 28 stycznia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 16 stycznia 2008

News z dnia 16 stycznia 2008Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I – gmina Żychlin - wyłoniony Wykonawca.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 8191 | Dodano: 16 stycznia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 11 stycznia 2008

News z dnia 11 stycznia 2008W dniu 25 stycznia 2008 roku o godzinie 1000 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursów z edukacji ekologicznej.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 20135 | Dodano: 11 stycznia 2008 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 20 grudnia 2007

News z dnia 20 grudnia 2007

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7907 | Dodano: 20 grudnia 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 17 grudnia 2007

News z dnia 17 grudnia 2007Związek Gmin Regionu Kutnowskiego jak co roku organizując program edukacji ekologicznej zleca wykonanie kalendarzy.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7949 | Dodano: 17 grudnia 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 14 grudnia 2007

News z dnia 14 grudnia 2007W dniach 10 - 13 grudnia br. odbyły się spotkania w celu przeprowadzenia katalogu dobrych praktyk dla szkół z projektu Nowy Impuls.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7774 | Dodano: 14 grudnia 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 27 listopada 2007

News z dnia 27 listopada 2007Wyjazd studyjny przedstawicieli ZGRK wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin CENTRUM do Brukseli.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7741 | Dodano: 27 listopada 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 10 listopada 2007

News z dnia 10 listopada 2007Pod koniec października nastąpiło zakończenie prac związanych z oznakowaniem szlaku rowerowego z Kutna do Orłowa. Liczący 25 km żółty szlak nazwano "Bitwy nad Bzurą".

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7234 | Dodano: 10 listopada 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 07 listopada 2007

News z dnia 07 listopada 2007Pierwszy Etap budowy dróg zakończony. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w październiku br. zakończył sukcesem końcowe rozliczenie I etap projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku gmin Regionu Kutnowskiego”.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 6561 | Dodano: 07 listopada 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 06 listopada 2007

News z dnia 06 listopada 2007Oficjalne przystąpienie miasta Kutno do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7655 | Dodano: 06 listopada 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 22 października 2007

News z dnia 22 października 2007Konferencja dot. Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji omawiany był temat możliwości wsparcia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Konferencja prowadzona była przez Panią Agnieszkę Lewandowską.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 7227 | Dodano: 22 października 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 04 października 2007

News z dnia 04 października 2007Delegaci ZGRK wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin CENTRUM brało udział w Gminnym Święcie Cebulowym w Grabowie. Jak zwykle nie zabrakło wielu atrakcji i meczów Ligi Palanta.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 12876 | Dodano: 04 października 2007 przez: Michal Prokopiak

 Artykuł z dnia 27 września 2007

News z dnia 27 września 2007Wyjazd delegacji Związku Gmin Regionu Kutnowskiego do Smoleńska i Moskwy.

Komentarzy: 0 | Wyświetleń: 9231 | Dodano: 27 września 2007 przez: Michal Prokopiak

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu