Menu główne


ARCHIWUM

O nas

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony w 1993 roku.
Związek posiada własny plan finansowy /budżet/.
Dochodami Związku są:
1) składki członkowskie;
2) dochody z majątku Związku, jego urządzenia, przedsięwzięcia i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;
3) dotacje celowe na realizację zada Związku przyjętych przez gminy;
4) spadki, zapisy i darowizny.

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku.
Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym. W jego skład wchodzą   burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w Związku.
Zarząd Związku jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzą trzy osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie.

Na przestrzeni lat do Związku przystępowały kolejne gminy.
Obecnie w skład Związku wchodzi 8 gmin z powiatu kutnowskiego:
1) Gmina Bedlno;
2) Gmina Dąbrowice;
3) Gmina Krośniewice;
4) Gmina Krzyżanów;
5) Gmina Łanięta;
6) Gmina Nowe Ostrowy;
7) Gmina Oporów;
8) Gmina Strzelce;
2 gminy z sąsiadującego powiatu łęczyckiego:
1) Gmina Góra Św. Małgorzaty
2) Gmina Witonia;
oraz od 2007 Miasto Kutno

Najważniejszymi zadaniami Związku są:
1) Dziania proekologiczne zapewniające zrównoważony rozwój regionu;
2) Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego;
3) Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej;
4) Tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej poprzez:
a) Działania ekologiczne i ochronę środowiska:
• budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków,
• organizację międzygminnych przedsięwzięć utylizacji odpadów i ich wykorzystanie gospodarcze,
• wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnych technik ekologicznych (kanalizację, systemy ogrzewania, wodociągi, środki przenoszenia energii).
b) Budowę infrastruktury technicznej i społecznej:
• wprowadzanie do eksploatacji systemów łączności (telefonizacja, telekomunikacja),
• budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych,
• działania związane z pozyskiwaniem inwestycji korzystnych dla miejscowego rynku zatrudnienia,
• wspólne działania podnoszące jakość usług w zakresie infrastruktury zdrowotnej i oświatowej.
5) Organizowanie i wdrażanie systemu informacji o możliwości rozwoju regionu i współpracy ponadregionalnej z wykorzystaniem pomocowych funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych.
6) Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na rzecz i w imieniu gmin członkowskich, a także za zgodą i na warunkach określonych przez Zgromadzenie Związku innych gmin nie będących członkami Związku o ile wymaga tego dobro projektu mającego na celu  rozwój regionu.
7) Wdrażanie i realizacja projektów, na które pozyskane zostało dofinansowanie, w tym także w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
8) Wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych dla samorządów terytorialnych.
9) Reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku.
10) Kontynuacja i rozwój kontaktów partnerskich z samorządami zagranicznymi.

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.