Menu główne


ARCHIWUM

Projekt szkoleniowy 2011 (POKL)


Numer projektu POKL.05.02.01-00-151/10
Tytuł projektu Sprawny Samorząd - Profesjonalne Usługi
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie V. Dobre rządzenie, Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Całkowity koszt realizacji 468 824,00 PLN
Dofinansowanie 398 500,40 PLN
Wkład własny* 70 323,60 PLN
Okres realizacji projektu sierpień 2011 - wrzesień 2012

* wkład własny stanowią koszty oddelegowania na czas trwania szkolenia pracowników samorządów biorących udział w projekcie
 

Kilka sów wstępu

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 20 jednostek samorządu terytorialnego z czego gmin wiejskich -16 , miejsko-wiejskich 3 i miasto Kutno. Wszystkie JST objęte wsparciem w ramach projektu są jednoczenie partnerami projektu. Grupę docelową działań przewidzianych w ramach projektu stanowią urzędy gmin i ich pracownicy. Działania zakładane w projekcie są bezpośrednio skierowane do pracowników urzędów gmin.
Projekt przewiduje objęciem szkoleniami 240 pracowników 20 urzędów gmin administracji samorządowej. Zasięg projektu obejmuje 11 urzędów zlokalizowanych na terenie powiatu kutnowskiego ( tj. Urzędy Gmin: Kutno, Strzelce, Łanięta, Krzyżanów, Nowe Ostrowy, Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Żychlin, Oporów oraz Urząd Miasta Kutno) oraz 5 urzędów zlokalizowanych na terenie powiatu łęczyckiego ( Urzędy Gmin: Daszyna, Witonia, Grabów, Góra Św. Małgorzaty, Piątek) oraz 1 urząd należący do powiatu łowickiego ( Urząd Gminy Domaniewice) i 3 urzędy z terenu powiatu zgierskiego (Głowno, Stryków, Ozorków).
W ramach projektu planuje się wzmocnię zdolność urzędów gmin w zakresie opracowywania i wdrażania polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym. Po przeprowadzonych konsultacjach z władzami gminy zakłada osiągnięcie:
- dwóch rezultatów z zakresu „Państwo Prawa”: zmniejszenie wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez SKO, zmniejszenie liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w k.p.a.
- jednego rezultatu z zakresu „Skuteczność i Efektywność”: wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju (w odniesieniu do każdego urzędu objętego projektem).
- jednego rezultatu z zakresu „Partycypacja i Przejrzystość": opracowanie i wdrożenie/usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w BIP lub w wydziale obsługi mieszkańców (w odniesieniu do każdego urzędu objętego projektem).

Sposób rekrutacji

Rekrutacja prowadzona będzie przez Lidera Projektu w ścisej współpracy z Władzami Gmin. Każdy urząd ma zapewniony parytet miejsc szkoleniowych w projekcie w zależności od liczby zatrudnionych osób. Jeżeli wpłynie więcej zgłoszeń niż ilość miejsc z urzędu gminy zdecyduje kolejność zgłoszeń i specyfika grupy docelowej – osoby związane bezpośrednio z danym profilem szkolenia.
Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne sukcesywnie na stronie internetowej pod adresem www.zgrk.pl , a także wysyłane drogą elektroniczną do wszystkich JST Partnerskich. Kolejne nabory będą również dostępne w zakładce Aktualności.

Realizacja szkole

Działania zaplanowane w projekcie to realizacja 12 tematycznych modułów szkoleniowych w podziale na lata (4 moduły w 2011 r. 8 modułów w 2012 r.) w trzech blokach tematycznych (2 zjazdy po 2 dni szkoleniowe, każdy dzień to 6 godzin szkole /godziny pełne):

I. PASTWO PRAWA to szkolenia:
Moduł I. ochrona środowiska i kodeks postępowania administracyjnego
Moduł II. podatki i opłaty lokalne i kodeks postępowania administracyjnego,
Moduł III. ulgi podatkowe i umorzenia zaległości podatkowych i kodeks postępowania administracyjnego,
Moduł IV. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kodeks postępowania administracyjnego,
Moduł V. prawo lokalowe, gospodarka nieruchomościami,
Moduł VI. decyzje z zakresu opieki społecznej i kodeks postępowania administracyjnego,
Moduł VII. procedury administracyjne i prawoznawstwo,
Moduł VIII. obieg dokumentów i kodeks postępowania administracyjnego.

II. SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ to szkolenia:
Moduł IX. tworzenie strategii rozwoju i planów wykonawczych ich monitoring i ewaluacja,
Moduł X. system zarządzania strategicznego wstępem do budżetu zadaniowego.
Działanie to zakłada wprowadzenie uchwalą JST procedury monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lub planów wykonawczych do strategii rozwoju.

III. PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ to szkolenia:
Moduł XI. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, Prawoznawstwo,
Moduł XII. Wdrożenie w ramach BIP nowych usług świadczonych za pomocą platformy ePUAP.
Działanie to zakłada wykonanie katalogu usług administracyjnych, składającego się z kart usług administracyjnych jak również uruchomienie minimum 2 nowych usług dla każdej jednostki – urzędu gminy objętego projektem, świadczonej za pomocą platformy ePUAP - dwa nowe formularze do każdego urzędu gminy (razem 40 formularzy).

Wkład własny projektu

Wkład własny w projekcie będzie wykazywany na podstawie oświadczeń składanych przez JST dla pracowników oddelegowanych na szkolenia.

Lider projektu
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Wykonawca szkoleń
PHIN Consulting Sp. z o.o.**
ul. Częstochowska 63
93-121 Łódź
**firma szkoleniowa została wybrana na podstawie zorganizowanego przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Wspólna 2/4,
00-926 WarszawaPliki: