Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Projekt szkoleniowy 2008 (POKL)

AAADrukuj dokumentNumer projektuPOKL.05.02.01-00-034/08
Tytuł projektuProfesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego
BeneficjentZwiązek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanieV. Dobre rządzenie, Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Całkowity koszt realizacji1 019 268,18 PLN
Dofinansowanie931 140,18 PLN
Wkład własny*88 128,00 PLN
Okres realizacji projektulistopad 2008 – październik 2010
* wkład własny stanowią koszty oddelegowania na czas trwania szkolenia pracowników samorządów biorących udział w projekcie

W projekcie wzięło udział 201 pracowników spośród 15 jednostek samorządowych należących do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Od początku realizacji projektu przeszkolonych zostało łącznie 262 osób w tym 61 osób uczestniczyło w dwóch modułach szkoleniowych.

Oficjalna strona internetowa projektu znajduje się pod adresem: www.zgrk.pl/projekt1
Wstęp Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007- 2013, w ramach którego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), możliwe jest wsparcie m.in. rozwoju potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej. Termin „kapitał ludzki” jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

Kilka słów o projekcie

Realizacja przez samorząd usług publicznych powinna odbywać się na jak najwyższym poziomie poprzez kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności pracowników. Dlatego też Związek Gmin Regionu Kutnowskiego stworzył kompleksowy projekt pod nazwą „Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego”, który skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin będących członkami Związku. W projekcie weźmie udział około 200 urzędników. Okres realizacji projektu: 1 listopad 2008 - 31 październik 2010. Szczególny nacisk w projekcie położono na dążenie do wprowadzenia w urzędach wyższych standardów jakości działania kadr, ukierunkowanych na klienta, co niewątpliwie wpłynie na poprawę efektywności działania administracji oraz polepszenie jej wizerunku w ocenie opinii publicznej.

Cele naszego projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy gmin na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego poprzez zwiększenie kompetencji kadry pracowniczej.

Celami szczegółowymi są:

  • Podniesienie sprawności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników urzędu na stanowiskach pracy;
  • Podniesienie specjalistycznej wiedzy urzędników pracujących w referatach, działach urzędów;
  • Określenie przyszłych potrzeb szkoleniowych urzędów gmin w kontekście oceny skuteczności i efektywności podjętych działań w projekcie;
  • Uświadomienie roli i wartości pracy urzędników dla środowiska lokalnego;
  • Zwiększenie motywacji do pracy i upowszechnienie potrzeby ciągłego doskonalenia.

Obszar objęty projektem

W projekcie biorą udział Urzędy gmin tj. Gmina Bedlno, Gmina Daszyna, Gmina Dąbrowice, Gmina Góra Św. Małgorzaty, Gmina Grabów, Gmina Kutno, Gmina Krośniewice, Gmina Krzyżanów, Gmina Łanięta, Gmina Nowe Ostrowy, Gmina Oporów, Gmina Strzelce, Gmina Witonia, Gmina Żychlin, Miasto Kutno. Łącznie powierzchnia terenu objętego projektem to około 8% województwa łódzkiego.

Mapa ZGRK
Gdzie szukać informacji o projekcie

Informacje można pozyskać w Biurze Lidera Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w Kutnie oraz w Biurze Partnera Towarzystwie Inicjatyw Europejskich w Łodzi

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie przez Lidera Projektu Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ścisłej współpracy z Władzami Gmin i Partnerem. Równocześnie na specjalnie przygotowanej stronie www.zgrk.pl/projekt1 udostępnione będą dokumenty aplikacyjne (formularze zgłoszeniowe), które przyjmować będzie Biuro Projektu. Każdy Urząd ma zapewniony parytet miejsc szkoleniowych. Lider dodatkowo będzie prowadził kontrolę i monitoring poprawności przebiegu projektu oraz jego prawidłowe rozliczenie.

Za część szkoleniowo - merytoryczną odpowiada Towarzystwo Inicjatyw Europejskich posiadające bogate doświadczenie w realizacji projektów UE, pełniące rolę Partnera projektu. Partner będzie koordynował pracę poziomu kształcenia od strony logistycznej, odpowiedzialny będzie za monitoring i przeprowadzenie procesu ewaluacji projektu.


AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu