Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Artykuł z dnia: 30 czerwca 2023

AAADrukuj dokument

XXX – lecie
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
1993 – 2023

 

        

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony przez gminy członkowskie  w czerwcu 1993 roku. W chwili obecnej Związek zrzesza miasta: Kutno, Krośniewice i Dąbrowice oraz gminy: Bedlno, Góra Świętej Małgorzaty, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce i Witonia.

         Związek Gmin Regionu Kutnowskiego powstał w celu  rozwiązywania spraw gospodarki odpadami oraz innych zadań wykraczających poza możliwości pojedynczych gmin. Dzięki współpracy pomiędzy ZGRK a Miastem Kutno i Gminą Krzyżanów powstało składowisko międzygminne w miejscowości Krzyżanówek, z którego korzystają gminy należące do ZGRK. Na terenie Związku Gmin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów /tworzywa sztuczne, papier, szkło/ przy użyciu pojemników i worków. Prowadzona jest również  zbiórka zużytych baterii w szkołach i innych miejscach wyznaczonych przez gminy oraz zbiórka odpadów elektronicznych i wielkogabarytowych.

Wspólne działania Gmin doprowadziły do rozwiązania problemu gospodarki śmieciowej na obszarze Związku przy pomocy wspólnego podmiotu   Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Eko Serwis Sp. z o.o. którego współwłaścicielami została niemiecka firma  Tönsmeier, Miasto Kutno i ZGRK.
Przedsiębiorstwo to przekształciło się w firmę Tönsmeier Centrum Sp. z o.o., a następne w PreZero Service Centrum Sp. z o.o., a udziały firmy  Tönsmeier przejęła firma PreZero International GmbH.

         W chwili obecnej w Krzyżanówku dysponujemy „Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych” spełniającą wymagania znowelizowanej ustawy o odpadach.

         Za działalność ekologiczną Związek był wielokrotnie nagradzany m. innymi:

- był laureatem „IV Edycji Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska    i Gospodarki Wodnej w Warszawie – nagroda pieniężna w wysokości 200.000 zł;

- Kutnowskim  HIT-em  w  2001

- Kutnowskim  SUPER HIT-em  w  2004

- Srebrnym EKO GLOBEM  w  2002  roku

         Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska         i Gospodarki Wodnej w Łodzi od 1999 roku  prowadzona była edukacja ekologiczna      w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych na terenie ZGRK.

         Program Edukacji Ekologicznej daje osobom i placówkom objętym jego działaniem możliwość zapoznania się z problemami ekologii, stanem środowiska naturalnego oraz możliwościami jego ochrony przed degradacją. Konkursy i zbiórki surowców wtórnych, posiadające charakter cykliczny, kształtują postawy proekologiczne, a także wskazują na konieczność systematycznego zbierania           
i utylizowania odpadów. W ramach konkursów młodzież zbierała: makulaturę, butelki typu PET, puszki aluminiowe oraz zużyte baterie, a najlepsze szkoły, klasy
i uczniowie otrzymują atrakcyjne nagrody. Odbywały się także konkursy plastyczne, fotograficzne i grantowe z zakresu ekologii. Dzięki tym działaniom wyedukowaliśmy ekologicznie wiele tysięcy młodzieży szkolnej. Związek doposażał także  placówek oświatowych w materiały służące edukacji ekologicznej uczniów.

         Związek nasz wytyczył oraz oznakował dwa Szlaki rowerowe:

1/ Szlak rowerowy „Bitwy nad Bzurą” – kolor żółty, długość: 27,5 km.

Trasa: Kutno – Nagodów – Wieżyki – Stare Wały – Malewo – Marcinów – Siemienice – Młogoszyn – Łęki Kościelne – Szewce – Konstantynów – Orłów.

2/ Szlak rowerowy „Pałace, dwory i zamki” – kolor zielony, długość: 48,5 km

Krośniewice – Głaznów - Kopy - Ostrówki – Żakowiec – Witawa – Ostrowy – Rdutów – Miksztal – Chrosno – Głogowiec – Raciborów - Sójki - Muchnów - Mnich - Golędzkie – Oporów.


                   Od wejścia Polski do Unii Europejskiej działalność Związku, oprócz gospodarki odpadowej  i ekologii, skierowała się głównie na pozyskiwanie środków
z Unii na zadania istotne dla gmin.

         ZGRK realizował na potrzeby swoich gmin członkoskich projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych:

- 151/2004 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  Etap I. Całkowity koszt realizacji - 6 680 249 PLN, dofinansowanie
z EFRR - 5 010 186 PLN - wykonane zostało 33,98 km kanalizacji, wybudowano 5 przepompowni ścieków.  Realizacja III 2005 – XII 2006.

- 150/2004 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach  Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap I. Całkowity koszt realizacji - 7 966 122 PLN, dofinansowanie z EFRR - 5 346 146 PLN, dofinansowanie z budżetu państwa –

792 021 PLN – zmodernizowano 21 odcinków dróg o długości 30,4 km. Realizacja III 2005 – XII 2006.

- Nowy impuls – opracowanie i wdrożenie projektów rozwojowych szkół wiejskich w woj. łódzkim – wsparcie otrzymało 18 placówek z terenu ZGRK na kwotę ok.
1 000 000 PLN. Termin realizacji II 2007 – III 2008.

- 52/2009 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach  Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Etap II. Całkowity koszt realizacji – 13 075 963 PLN, dofinansowanie z EFRR – 9 806 972 PLN,  – zmodernizowano 9 odcinków dróg o długości 23,9 km. Projekt zrealizowano w latach 2009 – X 2010r.

- 34/ 08 - Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego (projekt szkoleniowy).  Całkowity koszt realizacji – 1 019 268 PLN, dofinansowanie z POKL- 931.140 PLN. Szkoleniem objęto 201 pracowników samorządowych.
Realizacja XI 2008 – X 2010r.

- 151/10 – Sprawny Samorząd – Profesjonalne Usługi (projekt szkoleniowy). Całkowity koszt 468 000 PLN , dofinansowanie z POKL 398 000 PLN. Szkoleniem objęto 240 pracowników samorządowych. Realizacja VIII 2011 – IX 2012 r.
- 66/10 – Odnawialne Źródła Energii w gminach ZGRK – Etap I. Całkowity koszt 1 462 000 PLN, dofinansowanie  EFRR – 1 165 000 PLN. Solary do wytwarzania c.w.u. na 30 budynkach (23 szkoły, 3 UG, 2 Oś.Zd., 2 inne) – 211 paneli – 827 GJ /rok.   -   Realizacja VII 2010 – XII 2012r.

- 01/15 Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – etap III. Całkowity koszt realizacji – 8 906 282 PLN, dofinansowanie z EFRR – 7 066 784 PLN,  – zmodernizowano 2 odcinki dróg o długości 11,65 km) Realizacja XI 2015 – XII 2017.

- 86/16 Odnawialne Źródła Energii w gminach ZGRK – Etap II. Całkowity koszt
3 886 529 PLN, dofinansowanie  EFRR – 2 670 014 PLN. Montaż instalacji fotowoltaicznych  na 32 obiektach użyteczności publicznej.   -   Realizacja VII 2016 – XI 2018r.

- 42/19 – Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III. Zrealizowano termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej.  Całkowity koszt  6 943 879 PLN, dofinansowanie  EFRR – 4 873 684 PLN. Realizacja IV 2019 – IX 2022r.

- 01/2021/9171 – Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w gminach ZGRK. Projekt zakłada modernizację 9 obiektów. Całkowity koszt
6 700 000 PLN, dofinansowanie  EFRR – 5 000 000 PLN. Realizacja V 2023 – VI 2024r.

ZGRK w najbliższym czasie powinno otrzymać promesę wstępną na Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap III a na kwotę 8 000 000 PLN.

         Związek Gmin Regionu Kutnowskiego podczas swojej dotychczasowej działalności zrealizował 11 projektów o łącznej wartości ponad 58 milionów złotych uzyskując na nie dofinansowanie w kwocie ponad 44 milionów złotych.

         Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w okresie 30-letniego funkcjonowania osiągnął wiele postawionych przed nim celów z zakresu gospodarki odpadami, ekologii, promocji regionu, a także budowy infrastruktury technicznej. Z powodzeniem pozyskiwał na te działania środki, zarówno krajowe, jak i unijne. Udało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich Gmin , a także atmosferze współpracy panującej pomiędzy członkami  Związku.

Członkowie organów ZGRK na przestrzeni lat.

Przewodniczący Zgromadzenia
Jerzy Ceranowski                   05.07.1993 - 30.09.1993
Krzysztof Debich                   30.09.1993 - 20.12.1996
Zbigniew Burzyński               20.12.1996 - 16.12.1998
Krzysztof Dębski                   16.12.1998 - 08.01.2003
Bogumił Marciniak                08.01.2003 - 21.12.2006
Ryszard Kostrzewski              21.12.2006 - 16.12.2010 
Zbigniew Burzyński               16.12.2010  -  nadal

Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Grzegorz Ambroziak              21.12.2006 - 16.12.2010
Ryszard Kostrzewski             16.12.2010 - 11.12.2014
Włodzimierz Frankowski       11.12.2014  -  nadal

Przewodniczący Zarządu
Maciej Dercz                          05.07.1993 - 21.01.1999
Bogusław Szubert                  21.01.1999 - 08.01.2003
Krzysztof Dębski                   08.01.2003 - 21.12.2006
Jakub Świtkiewicz                 21.12.2006 -   nadal

Członkowie Zarządu
Józef Rudnicki                       05.07.1993 – 25.08.1994
Tadeusz Ozdowski                 05.07.1993  - 20.12.1996
Lech Zagórowski                   25.08.1994 – 29.03.1996
Zdzisław Kostrzewa               29.03.1996 – 20.12.1996
Tadeusz Woźniak                   20.12.1996 – 19.02.1997
Stanisław Jędrzejczak             20.12.1996 - 05.03.1998
Teresa Wylazłowska               19.02.1997 – 21.01.1999
Bogdan Wosiecki                   05.03.1998 –  21.01.1999
Jakub Świtkiewicz                 21.01.1999 - 21.12.2006
Stanisław Wikaryjczak           21.01.1999  – 08.01.2003
Stanisław Kucharski               08.01.2003 – 21.12.2006
Włodzimierz Frankowski       21.12.2006 – 16.12.2010
Stanisław Urbański                21.12.2006 – 05.02.2008
Jerzy Bryła                             05.02.2008 - 05.12.2018 
Mirosław Włodarczyk            16.12.2010 – 11.12.2014
Krzysztof Kołach                   11.12.2014 - 05.12.2018 
Justyna Jasińska                     05.12.2018  - 26.01.2021
Zdzisław Kostrzewa               05.12.2018  -  nadal
Mirosław Włodarczyk            26.01.2021   - nadal

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Woźniak                   05.07.1993 – 20.12.1996
Jerzy Bryła                             19.02.1997 – 05.02.2008
Stanisław Jędrzejczak            05.02.2008 - 16.12.2010
Tomasz Jakubowski               16.12.2010 – 11.12.2014
Stanisław Jędrzejczak             11.12.2014 – 05.12.2018
Katarzyna Erdman                 05.12.2018 - nadal

 

Rozdanie nagród edycja  2017 Rozdanie nagród edycja  2017 Rozdanie nagród edycja  2017 Rozdanie nagród edycja  2017
Rozdanie nagród edycja  2017 Rozdanie nagród edycja  2017 Rozdanie nagród edycja  2017  

 
Obecnie brak komentarzy.


AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu