Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Zawiadomienie o wyniku postępowania POŚ Żychlin

AAADrukuj dokument

Kutno 15.01.2008 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
wykonanie usługi w zakresie opracowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn.: „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I” – gmina Żychlin

Złożono oferty:
Oferta nr 1 – Organica Polska Sp. z o.o. ul. J. Brzechwy 3, 51 – 141 Wrocław – kryterium cena – uzyskała: 279,21 punktów;
Oferta nr 2 – Krzysztof Bobrowski, ul. Siewna 9/13, 94 – 250 Łódź – kryterium cena – uzyskała: 300,00 punktów;
Oferta nr 3 – Bio Energia, Grupa Europrojekt Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 53, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Krzysztof Bobrowski, ul. Siewna 9/13, 94 – 250 Łódź,
za cenę brutto 27 035,20 zł

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu