Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Zawiadomienie o wyniku postępowania POŚ Dąbrowice

AAADrukuj dokument

Kutno 29.04.2008 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

wykonanie usługi w zakresie opracowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania pn.: „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I” – gmina Dąbrowice

Złożono oferty:
Oferta nr 1 – Bio Energia Sp. z o.o. ul. Al. Legionów 12, 18 – 400 Łomża – kryterium cena – uzyskała: 300,00 punktów;

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Bio Energia Sp. z o.o. ul. Al. Legionów 12, 18 – 400 Łomża
za cenę brutto 24 210,90 zł
Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu